8

Dej Nqig

1Vajtswv yeej nco ntsoov Nau-es thiab txhua tsav yam tsiaj uas nrog nws nyob hauv lub nkoj, nws thiaj ua kom cua ntsawj, thiab dej pib nqig zuj zus mus. 2Tej qhovdej txhawv hauv ntiajteb txawm txhaws thiab rooj ntug txawm kaw. Nag cia li tu, 3thiab dej pib nqig zuj zus tau ib puas tsib caug hnub. 4Ces hnub kaum xya lub xya hli ntuj lub nkoj thiaj los khuam rau saum lub hauv roob Alalaj. 5Dej pheej nqig zuj zus lawm, thiab hnub xiab ib lub kaum hli ntuj thiaj pom tej hauv roob tshwm tuaj.
6Tom qab plaub caug hnub, Nau-es thiaj qhib qhovrai nkoj 7tso ib tug uablag ya tawm mus, tus uablag ntawd ya yuj mus yuj los txog thaum dej nqhuab tas. 8Tom qab ntawd, Nau-es rov tso dua ib tug nquab ya tawm mus xyuas saib dej nqig tas lawm los tsis tau, 9tus nquab nrhiav tsis tau chaw tsaws li, rau qhov dej tseem nyab puv nkaus hauv ntiajteb no. Tus nquab thiaj ya rov los tsaws ntawm lub nkoj, thiab Nau-es cev tes mus muab tus nquab los rau hauv lub nkoj. 10Nws tos tau xya hnub ntxiv thiab rov tso dua ib tug nquab ya tawm mus saib. 11Thaum yuav tsaus ntuj tus nquab thiaj kwv tau ib rev nplooj txiv ntoo roj ntawm nws tus kausncauj ya rov qab los cuag Nau-es. Thaum Nau-es pom li ntawd, nws thiaj paub hais tias dej nqig ti av lawm. 12Ces nws rov tos tau xya hnub thiab tso dua ib tug nquab ya mus saib dua ib zaug ntxiv, tiamsis zaum no tus nquab tsis ya rov los lawm.
13Nau-es hnubnyoog muaj rau pua ib xyoos, rau lub ib hlis ntuj hnub xiab ib, hnub ntawd dej nqhuab tagnrho huv tibsi lawm. Nau-es yaws tej vuas uas vov lub nkoj, tsa qhovmuag saib ibncig ntawd, thiab pom av twb pib qhuav lawm. 14Ces hnub nees nkaum xya lub ob hlis ntuj lub ntiajteb no qhuav tagnrho.
15Vajtswv hais rau Nau-es hais tias, 16“Koj thiab koj pojniam, koj cov tub thiab koj cov nyab cia li tawm hauv lub nkoj no mus. 17Nej coj tagnrho tej tsiaj tsis hais tsiaj nyeg, tsiaj qus, nab, qav thiab noog huv tibsi nrog nej mus, kom tej tsiaj ntawd huamvam mus puv ntiajteb.” 18Yog li ntawd, Nau-es thiaj coj nws pojniam, nws cov tub thiab cov nyab tawm hauv lub nkoj mus. 19Tagnrho tej tsiaj loj tsiaj me uas nyob saum npoo av, tej noog uas ya saum nruab ntug, nyias ua nyias ib pab tawm hauv lub nkoj los ua tsheej pab tsheej npoj raws li nyias yam tsiaj rau sab nraud.

Nau-es Tua Tsiaj Fij rau Vajtswv

20Nau-es teeb tau ib lub thaj rau tus TSWV, nws muab tej tsiaj huv thiab tej noog ib yam ib tug coj los tua thiab muab hlawv tagnrho fij rau Vajtswv saum lub thaj ntawd. 21Tej pa khoom fij ntawd tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab heev, thiab tus TSWV xav hais tias, “Kuv yuav tsis foom phem rau lub ntiajteb ib zaug ntxiv, vim tej uas neeg ua ntawd li lawm, kuv paub neeg yeej ibtxwm xav phem thaum yau los. Kuv yuav tsis ua rau txhua yam uas muaj sia kom raug puastsuaj li uas kuv tau ua tas los no lawm. 22Yog lub ntiajteb no tseem muaj nyob, yuav muaj caij cog qoobloo thiab muaj caij sau qoobloo, muaj caij ntuj kub ntuj no, muaj caij ntuj qhua thiab caij ntuj nag, muaj nruab hnub thiab hmo ntuj mus ibtxhis tsis kawg.”