8

Mbiungc-Suiv-Imx Haapv

1Tin-Hungh zungv maiv la'kuqv Noyaa yaac caux ninh yiem nzangv wuov deix yietc zungv saeng-kuv hieh zoih. Tin-Hungh bun nziaaux buonc ndau-beih, wuom ziouc haapv jienv njiec. 2Ndau-ndiev nyei wuom-zingv nyei kuotv yietc zungv ndipc mi'aqv. Gu'nguaaic lungh nyei gaengh yaac guon nzengc. Lungh yaac hlorngx mi'aqv. 3Wuom manc-manc haapv jienv njiec. Jiex liuz yietc baeqv hmz ziepc hnoi wuom corc haapv jienv njiec. 4Taux cietv hlaax ziepc cietv wuov hnoi, nzangv ziouc dingh jienv Aa^laa^latv Geh nyei yietc norm mbong-ningv. 5Wuom aengx haapv jienv njiec taux ziepc hlaax saeng-yietv wuov hnoi, mbong-ningv ziouc cuotv daaih.
6Jiex liuz feix ziepc hnoi, Noyaa koi nqoi dongh ninh zoux daaih yiem nzangv nyei fong muonh 7ziouc bungx norm norqc aa cuotv. Norqc aa kungx ndaix mingh ndaix daaih taux ga'ndiev ndau nyei wuom haapv nqaai nzengc. 8Noyaa aengx bungx norm norqc nqo cuotv mingh weic zuqc ninh oix hiuv duqv ndau-beih nyei wuom haapv fai maiv gaengh haapv. 9Mv baac wuom corc yiemx jienv lungh ndiev. Norqc nqo lorz maiv duqv dorngx nzopc ziouc nzuonx daaih taux nzangv-hlen. Noyaa aengx sung buoz zipv bieqc nzangv. 10Ninh zuov siec hnoi liuz aengx bungx norqc nqo yiem nzangv cuotv mingh. 11Lungh maanz-hmuangx norqc nqo nzuonx taux Noyaa wuov, nzuih baengx ndaam jienv yietc kuaaiv ga'lanv normh maeng nyei, nyiemz nyei. Noyaa ziouc hiuv duqv wuom haapv njiec mi'aqv. 12Ninh aengx zuov siec hnoi liuz ziouc bungx norqc nqo cuotv nzunc. Naaiv nzunc norqc nqo maiv nzuonx aqv.
13Noyaa duqv luoqc baeqv lengh yietc hnyangx, zih hlaax saeng-yietv wuov hnoi, ndau-beih nyei wuom nqaai mi'aqv. Noyaa ziouc caeqv tong nzangv-liuh mangc buatc ndau nqaai deix aqv. 14Taux nyeic hlaax nyic ziepc cietv wuov hnoi, ndau nqaai nzengc mi'aqv.
15Tin-Hungh gorngv mbuox Noyaa, 16“Meih caux meih nyei auv-jueiv dorn-mbuangz cuotv nzangv aqv. 17Caux meih yiem naaiv deix nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv, norqc, saeng-kuv caux nyorng ndau nyei ga'naaiv oix zuqc dorh cuotv daaih weic bun ninh mbuo douc buonv hiaangx daaih buangv lungh ndiev.”
18Noyaa caux ninh nyei auv-jueiv dorn-mbuangz ziouc cuotv nzengc daaih aqv. 19Yietc zungv saeng-kuv caux nyorng ndau nyei ga'naaiv caux norqc, yietc zungv yiem ndau-beih haih dongz nyei ga'naaiv, yietc nyungc yietc nyungc nyei, cuotv nzangv nzengc.

Noyaa Longc Saeng-Kuv Ziec Ziouv

20Noyaa ceix norm ziec-dorngh daaih weic Ziouv. Ninh aengx zorqv nyungc-nyungc maiv maaih uix nyei saeng-kuv caux nyungc-nyungc maiv maaih uix nyei norqc, an ziec-dorngh benx buov ziec nyei ga'naaiv. 21Ziouv haiz naaiv deix qiex ndaang, horpc hnyouv haic, ziouc yiem hnyouv hnamv, “Yie yietc liuz maiv aengx weic mienh zoux waaic sic houv ndau-beih, weic zuqc mienh maanh yiem faix nyei m'daaih kungx maaih hnyouv zoux waaic sic hnangv. Yangh naaiv jiex, yie maiv hnangv naaiv nzunc mietc nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv.
  22“Da'faanh baamh gen corc yiem jienv nyei ziangh hoc,
  zuangx nyei cun-ciou caux siou nyei cun-ciou,
  juangv nyei ziangh hoc caux yuoqv nyei ziangh hoc,
  dong-gen caux cun-gen,
  lungh hnoi zanc caux lungh muonz zanc,
  yietc liuz maiv haih nzengc.”