8

Ruê̆ Êa Lip

1Ƀiădah Aê Diê hdơr kơ Y-Nôê leh anăn jih jang hlô dliê leh anăn hlô mnơ̆ng rông dôk mbĭt hŏng ñu hlăm kŭmpăn. Aê Diê brei mâo angĭn thut ti lăn ala, leh anăn êa hrŏ. 2Akŏ êa ƀăng êlam leh anăn ƀăng bhă điêt ti adiê kđăl leh; leh anăn adiê amâo lŏ hjan ôh. 3Êa hrŏ ƀrư̆ ƀrư̆ mơ̆ng lăn ala; leh sa êtuh êma pluh hruê êdei êa trŭn hĭn êjai. 4Ti mlan tal kjuh, hruê tal pluh kjuh, kŭmpăn dôk ti dlông čư̆ Ararat. 5Êa hrŏ ƀrư̆ ƀrư̆ hlŏng kơ mlan tal pluh. Ti mlan tal pluh, hruê tal sa, čŏng čư̆ dơ̆ng êdah.
6Leh pă pluh hruê Y-Nôê pŏk ƀăng bhă điêt ñu ngă ti kŭmpăn. 7Ñu phưi sa drei ak. Gơ̆ phiơr êrô hiu tơl êa khuôt ti lăn ala. 8Leh anăn ñu phưi sa drei mgăm, čiăng dlăng thâodah êa hrŏ leh ti rŏng lăn ala; 9ƀiădah mgăm amâo ƀuh anôk gam ôh, snăn gơ̆ lŏ wĭt kơ Y-Nôê ti kŭmpăn; kyuadah ăt dôk êa tar rŏng lăn ala. Ñu yơr kngan mă gơ̆, leh anăn bi mŭt gơ̆ hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng ñu. 10Ñu lŏ dôk guôn kjuh hruê, leh anăn ñu lŏ phưi mgăm mơ̆ng kŭmpăn. 11Mgăm lŏ wĭt kơ ñu ti tlam, leh anăn nĕ anei, ñu kgông hlăm kƀôč ñu sa pŏk hla ana boh ôliwơ ăt dôk mtah; snăn Y-Nôê thâo êa hrŏ leh ti lăn ala. 12Ñu lŏ dôk guôn kjuh hruê leh anăn phưi mgăm; leh anăn mgăm amâo lŏ wĭt kơ ñu ôh.
13Thŭn Y-Nôê mâo năm êtuh sa thŭn, mlan tal sa, hruê tal sa, êa khuôt leh ti lăn ala. Y-Nôê pŏk čuôr kŭmpăn leh anăn dlăng; nĕ anei, rŏng lăn thu leh. 14Ti mlan tal dua, hruê tal dua pluh kjuh, lăn thu leh. 15Aê Diê lač kơ Y-Nôê, 16“Kbiă bĕ mơ̆ng kŭmpăn, ih, mô̆ ih, phung anak êkei ih, leh anăn phung mtâo mniê ih mbĭt hŏng ih. 17Bi kbiă bĕ jih jang mnơ̆ng hdĭp dôk mbĭt hŏng ih, čĭm, hlô mnơ̆ng, leh anăn jih jang mnơ̆ng êbat ban rui ti rŏng lăn, čiăng kơ diñu dưi mđai lu leh anăn bi lar êngŭm ti rŏng lăn ala.” 18Snăn Y-Nôê kbiă mbĭt hŏng phung anak êkei ñu, mô̆ ñu, leh anăn phung mtâo mniê ñu. 19Jih jang hlô dliê, jih jang mnơ̆ng êbat ban, jih jang čĭm, jih jang mnơ̆ng hdĭp thâo kpư̆ hiu ti lăn ala tui si djuê diñu kbiă mơ̆ng kŭmpăn.
20Y-Nôê mdơ̆ng sa boh knưl ngă yang kơ Khua Yang, leh anăn ñu mă jih đơ hlô mnơ̆ng doh leh anăn jih đơ čĭm čap doh, leh anăn ñu myơr mnơ̆ng myơr čuh ti dlông knưl anăn. 21Khua Yang ƀâo mnâo jăk leh anăn lač hlăm ai tiê ñu, “Kâo amâo srăng lŏ tăm pah kơ lăn ôh kyua mnuih, kyuadah klei mĭn ai tiê mnuih jing jhat dơ̆ng mơ̆ng ñu hlăk ai; kăn kâo srăng lŏ bi rai rei jih jang mnơ̆ng hdĭp msĕ si kâo ngă leh. 22Êjai lăn ala ăt dôk, klei buh pla leh anăn klei puôt wiă, klei êăt leh anăn klei mđiă, yan bhang leh anăn yan puih, hruê leh anăn mlam amâo srăng tuč ôh.”