9

Vaajtswv cog lug rua Nau‑a

1Vaajtswv foom koob moov rua Nau‑a hab nwg cov tub hab has rua puab tas, “Ca le muaj tub ki fuam vaam coob puv nplajteb. 2Txhua yaam tsaj huv nplajteb hab txhua yaam noog sau nruab ntug hab txhua yaam tsaj kws nkaag huv aav hab txhua yaam ntseg huv havtxwv yuav ntshai mej heev. Kuv muab tej tsaj hov huvsw cob rua huv mej txhais teg. 3Txhua yaam caj sa kws nkaag hab yaa yuav ua mej zaub noj. Kuv pub txhua yaam rua mej noj ib yaam le kuv pub zaub ntsuab rua mej noj lawd. 4Tassws tsw xob noj cov nqaj nrug cov ntshaav kws yog nwg txujsa. 5Cov ntshaav kws yog mej txujsa kuv yuav rob. Kuv yuav rob ntawm txhua tug tsaj hab yuav rob ntawm tej tuabneeg. Kuv yuav rob tuabneeg txujsa ntawm nwg txhua tug kwvtij.
  6“Leejtwg tua tuabneeg lug ntshaav,
   tug hov yuav raug tuabneeg tua
   kuas lug ntshaav ib yaam nkaus,
  tsua qhov Vaajtswv tswm tuabneeg
   zoo le nwg tug yaam ntxwv.
7Mej ca le muaj mivnyuas fuam vaam coob, ca le muaj tub ki coob coob huv lub nplajteb hab fuam vaam coob.”
8Vaajtswv has rua Nau‑a hab nwg cov tub tas, 9“Nuav 'ov, kuv cog lug ruaj rua mej hab mej caaj ceg kws tshwm lug rua yaav tom qaab 10hab rua txhua yaam caj sa kws nrug koj nyob huv lub nkoj es tawm lug rua huv nplajteb, tsw has naag noog tsaj nyeg tsaj qus huvsw. 11Kuv cog lug ruaj rua mej tas kuv yuav tsw tso dej lug nyaab ua kuas txhua yaam kws caj sa puam tsuaj taag dua le lawm, hab dej yuav tsw lug nyaab rhuav tshem lub nplajteb dua le lawm.” 12Hab Vaajtswv has tas, “Nuav yog tug cim kws kuv cog lug rua mej hab kuv, hab txhua yaam caj sa kws nrug mej nyob, moog rua txhua tam. 13Kuv tsaa kuv tug zaaj sawv rua sau cov fuab, mas tug zaaj hov yuav ua tug cim kws kuv cog lug rua lub nplajteb hab kuv. 14Thaus kuv ua fuab sawv rua sau lub nplajteb hab muaj tug zaaj sawv huv cov fuab hov, 15kuv yuav ncu txug tej lug cog tseg kws cog rua mej hab kuv hab txhua yaam kws caj sa, mas dej yuav tsw lug nyaab ua kuas txhua yaam kws caj sa puam tsuaj dua le lawm 16Thaus tug zaaj sawv sau cov fuab, kuv yuav saib ntsoov tug zaaj hov hab ncu txug tej lug cog tseg kws nyob ib txhws rua Vaajtswv hab txhua yaam caj sa kws nyob huv lub nplajteb.” 17Vaajtswv has rua Nau‑a tas, “Nuav lauj yog tug cim kws kuv cog lug ca rua kuv hab txhua yaam caj sa kws nyob huv lub nplajteb.”

Nau‑a hab nwg cov tub

18Nau‑a cov tub kws tawm huv lub nkoj lug yog Xeeb hab Haa hab Yafe. Haa yog Khana‑aa le txwv. 19Peb tug nuav yog Nau‑a le tub. Tuabneeg txhad tshwm ntawm peb leeg nuav moog puv lub nplajteb.
20Nau‑a yog tuabneeg ua teb hab nwg yog thawj tug kws xub cog vaaj txwv maab. 21Nwg haus cawv txwv maab qaug mas moog pw lab qaab huv nwg lub tsev ntaub. 22Mas Haa kws yog Khana‑aa txwv pum nwg txwv lab qaab cuas txawm has rua ob tug kwvtij kws nyob saab nrau. 23Tes Xeeb hab Yafe txhad muab ib daim taab choj khuam sau ob leeg xub pwg, thaub qaab moog npug leej txwv lub cev kws lab qaab cuas. Ob tug tsw tig ndag saib txhad tsw pum leej txwv lub cev kws lab qaab hov.
24Thaus Nau‑a zoo cawv tswm lug hab paub tas tug tub ntxawg ua le caag rua nwg lawm, 25nwg txawm has tas,
  “Khana‑aa raug foom tsw zoo,
   nwg yuav ua nwg cov kwvtij
   tug qhev kws qeg kawg.”
26Nau‑a kuj has tas,
  “Thov Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv
   foom koob moov rua Xeeb.
  Hab ca Khana‑aa
   ua Xeeb le qhev lauj.
  27Thov Vaajtswv nthuav
   Yafe lub tebchaws kuas daav
  hab ca nwg nyob huv Xeeb tej tsev ntaub.
   Hab ca Khana‑aa ua Yafe qhev.”
28Txwj thaus dej nyaab nplajteb lug Nau‑a tseed nyob tau peb puas tswb caug xyoo. 29Nau‑a le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua tswb caug xyoo nwg le tuag.