9

Vajtswv Coglus Rau Nau-es

1Vajtswv foom koob hmoov rau Nau-es thiab nws cov tub hais tias, “Nej yuav muaj tub muaj ki coob, kom nej thiaj muaj xeebntxwv huamvam mus nyob puv ntiajteb. 2Txhua yam tsiaj, tsis hais tsiaj nyeg, tsiaj qus, nab, qav, nas, noog thiab tej ntses puavleej ntshai nej. Kuv yuav muab tej tsiaj ntawd tso rau nej kav. 3Txij no mus kuv pub txhua yam tsiaj, noog thiab ntses rau nej noj, ib yam li tej zaub uas kuv twb pub rau nej noj lawm. 4Tiamsis nej tsis txhob noj tej nqaij uas txheem ntshav, rau qhov ntshav yog yam uas ua kom muaj txojsia. 5Yog leejtwg tua neeg, kuv yuav rau txim tuag rau tus ntawd. Yog tej tsiaj tom neeg tuag, kuv yuav rau txim tuag rau tej tsiaj ntawd ib yam nkaus. 6Yog leejtwg tua neeg, mas lwm tus yuav muab tus ntawd tua ib yam nkaus, rau qhov Vajtswv tsim neeg muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv.
7“Nej yuav muaj tubki coob, kom nej tej xeebntxwv huamvam mus nyob puv lub ntiajteb.”
8Vajtswv hais rau Nau-es thiab nws cov tub hais tias, 9“Txij no mus kuv coglus tseg rau koj thiab koj cov xeebntxwv, 10thiab txhua yam uas muaj sia, txhua yam noog, thiab txhua yam tsiaj uas nrog nej tawm hauv lub nkoj los. 11Kuv coglus tseg rau nej hais tias: kuv yuav tsis tso dej los nyab txhua yam uas muaj sia kom puastsuaj li zaum no, thiab dej yuav tsis nyab lub ntiajteb kom puastsuaj li no ib zaug ntxiv lawm. 12Lub cim uas kuv coglus tseg mus ibtxhis rau nej thiab txhua yam uas muaj sia, 13mas yog kuv yuav ua kom muaj ib tug duab zaj sawv rau saum cov huab. Tus duab zaj ntawd yog lub cim uas kuv coglus tseg nrog neeg ntiajteb ntag. 14Thaum twg kuv ua kom muaj huab roos saum nruab ntug, ces tus duab zaj ntawd yuav tshwm tuaj rau saum cov huab. 15Kuv yuav nco ntsoov tej lus uas kuv cog tseg rau nej thiab txhua yam tsiaj, mas kuv yuav tsis tso dej los nyab txhua yam uas muaj sia kom puastsuaj ib zaug ntxiv li lawm. 16Thaum tus duab zaj sawv tshwm saum cov huab, kuv pom tus duab zaj ntawd, kuv yuav nco txog tej lus uas kuv tau cog tseg mus ibtxhis rau nej thiab txhua yam uas muaj sia nyob hauv ntiajteb no lawm. 17Tus duab zaj no yog lub cim uas kuv coglus tseg rau txhua yam uas muaj sia nyob hauv ntiajteb.”

Nau-es thiab Nws Cov Tub

18Nau-es cov tub uas tawm hauv lub nkoj los yog: Xees, Has thiab Yafej. (Has yog Kana-as txiv.) 19Nau-es peb leeg tub no yog txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no cov yawgkoob.
20Nau-es yog neeg ua liaj ua teb, nws yog thawj tug uas xub cog txiv hmab ntag. 21Thaum nws haus kua txiv hmab, ua rau nws qaug heev, thiab nws cia li hle ris tsho pw liabqab hauv tsevntaub. 22Thaum Has uas yog Kana-as txiv, pom nws txiv pw liabqab li ntawd, nws txawm tawm mus hais qhia rau nws ob tug tijlaug. 23Ces Xees thiab Yafej thiaj mus muab tau ib lub tsho ntev nthuav kiag rau nraum nkawd nraubqaum thiab muab khuam rau saum nkawd xubpwg. Nkawd thiaj kwv thaub qab mus rau hauv lub tsevntaub coj mus npog nkawd txiv, nkawd tig ntsejmuag rau ib cag vim nkawd tsis xav pom nkawd txiv liabqab li ntawd. 24Thaum Nau-es zoo cawv tsim los Nau-es paub tej uas nws tus tub ntxawg ua rau nws, 25Nau-es thiaj hais tias,
  “Kana-as raug foom tsis zoo lawm!
  Nws yuav ua nws ob tug tijlaug qhev.
  26Cia li ua tus TSWV uas yog Xees tus
  Vajtswv tsaug! Kana-as yuav ua Xees qhev mus li.
  27Thov kom Vajtswv ua rau Yafej cajces huamvam!
  Thov Vajtswv cia Yafej tej xeebntxwv nrog
   Xees haivneeg nyob ua ke.
  Kana-as yuav ua Yafej qhev.”
28Tom qab uas dej nyab ntiajteb tas lawm, Nau-es tseem ua neej nyob tau peb puas tsib caug xyoo ntxiv, 29thiab nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua tsib caug xyoo.