9

Tin-Hungh Caux Noyaa Liepc Jiez Ngaengc Waac

1Tin-Hungh buang waac Noyaa caux ninh nyei dorn mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo oix zuqc maaih dorn-jueiv fun-faqv hiaangx daaih buangv lungh ndiev. 2Da'faanh yiem ndau-beih nyei saeng-kuv caux yiem ndaamv-lungh nyei norqc, nyorng ndau-beih nyei ga'naaiv caux yiem koiv nyei mbiauz oix gamh nziex meih mbuo. Yie zorqv ninh mbuo jiu bun meih mbuo gunv. 3Yietc zungv maaih maengc haih dongz nyei ga'naaiv benx meih mbuo nyei nyanc hopv. Ih zanc yie zorqv nyungc-nyungc jiu bun meih mbuo hnangv zinh ndaangc yie zorqv lai-maeng lai-miev jiu bun meih mbuo wuov nor.
4“Mv baac maiv dungx nyanc maaih nziaamv yiem jienv nyei orv weic zuqc maengc yiem nziaamv. 5Haaix dauh hoic meih mbuo nyei maengc, yie ziouc bun wuov dauh zuqc hoic maengc daic. Haaix dauh saeng-kuv hoic meih mbuo nyei maengc, yie ziouc bun ninh zuqc hoic maengc daic. Haaix dauh mienh hoic mienh nyei maengc, yie bun wuov dauh zuqc hoic maengc daic.
  6“Haaix dauh daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv,
   wuov dauh zungv zuqc mienh daix, bun nziaamv liouc cuotv,
  weic zuqc Tin-Hungh zeix mienh,
   se zeix daaih zuangv ninh ganh.
7Meih mbuo yaac oix zuqc maaih fu'jueiv camv, hiaangx daaih maaih fun maaih faqv camv jienv faaux buangv lungh ndiev.”
8Tin-Hungh gorngv mbuox Noyaa caux ninh nyei dorn mbuo, 9“Ih zanc yie ganh caux meih mbuo yaac caux meih mbuo nyei zeiv-fun liepc jiez ngaengc waac, 10aengx caux meih yiem yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv, se norqc caux yietc zungv saeng-kuv hieh zoih, da'faanh yiem nzangv cuotv daaih yiem baamh gen maaih maengc nyei ga'naaiv, liepc jiez ngaengc waac. 11Yie oix caux meih mbuo liepc ngaengc waac, yangh naaiv jiex yie yietc liuz maiv longc mbiungc-suiv-imx yiemx, mietc mienh maanh yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv. Yietc liuz yaac maiv longc mbiungc-suiv-imx yiemx waaic ndau-beih.”
12Tin-Hungh gorngv, “Mangc maah! Naaiv norm jangx-hoc se yie caux meih mbuo, yaac caux meih mbuo yiem naaiv nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv, liepc nyei ngaengc waac. Se doic jiex doic yietc liuz yiem nyei ngaengc waac. 13Yie bun diuh jung hinc wuov mbuonx. Naaiv se yie caux baamh gen liepc ngaengc waac nyei jangx-hoc. 14Yie haaix zanc bun mbuonx om jienv ndau-beih gu'nguaaic yaac maaih jung hinc wuov mbuonx, 15yie ziouc jangx zuqc yie caux meih mbuo caux nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv liepc nyei ngaengc waac. Mbiungc-suiv-imx yietc liuz maiv aengx yiemx, mietc yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv aqv. 16Jung hinc yiem wuov mbuonx cuotv daaih, yie mangc buatc ziouc jangx zuqc Tin-Hungh caux lungh ndiev nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv yietc liuz liepc jiez nyei ngaengc waac.”
17Tin-Hungh gorngv mbuox Noyaa, “Naaiv se yie caux lungh ndiev yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv liepc ngaengc waac nyei jangx-hoc.”

Noyaa Caux Ninh Nyei Dorn

18Yiem nzangv cuotv daaih maaih Noyaa nyei dorn, mbuox heuc Sem, Haam, caux Yaafetv. (Haam se dongh Kaa^naa^an nyei die.) 19Naaiv se Noyaa nyei buo dauh dorn. Dongh naaiv deix dorn bun njiec nyei zeiv-fun nzaanx mingh yiem buangv lungh ndiev.
20Noyaa benx zoux ndeic nyei daauh dauh mienh yaac zoux huingx zuangx a'ngunc biouv. 21Maaih nzunc ninh hopv huingx nyei a'ngunc diuv nquin mingh, laengh gaengv nyei bueix jienv ndopv-liuh gu'nyuoz. 22Haam, dongh Kaa^naa^an nyei die wuov dauh, buatc ninh nyei die laengh gaengv nyei yiem, ninh ziouc cuotv ga'nyiec mbuox ninh nyei i dauh gorx. 23Sem caux Yaafetv ziouc zorqv deix lui kuangx jienv ninh mbuo nyei mba'dauh, hluotv jienv bieqc mingh, bungx lui njiec homc jienv ninh mbuo nyei die nyei sin, yaac maiv huin mangc ninh mbuo nyei die laengh gaengv nyei sin.
24Nqa'haav Noyaa nzang daaih, hiuv duqv ninh nyei dorn-faix hnangv haaix nor zoux bun ninh. 25Ninh ziouc gorngv,
  “Kaa^naa^an zuqc houv aqv!
   Ninh oix zuqc tengx ninh nyei i dauh gorx
   zoux gauh aiv jiex nyei nouh gauv.”
26Ninh yaac gorngv,
  “Oix zuqc ceng Ziouv, Sem nyei Tin-Hungh.
   Tov bun Kaa^naa^an zoux Sem nyei nouh gauv.
  27Tov Tin-Hungh bun Yaafetv hiaangx jiez daaih,
   bun ninh duqv yiem Sem nyei ndopv-liuh,
   yaac bun Kaa^naa^an zoux Yaafetv nyei nouh gauv.”
28Mbiungc-suiv-imx yiemx liuz lungh ndiev, Noyaa corc ziangh duqv faam-baeqv hmz ziepc hnyangx. 29Ninh nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv juov baeqv hmz ziepc hnyangx ziouc guei seix mi'aqv.