Se^fan^yaa

Biux Mengh Waac

 Douc waac mienh, Se^fan^yaa, douc waac nyei ziangh hoc, se ndaangc Yo^si^yaa Hungh mbienv zaangc Tin-Hungh nyei jauv nzuonx hnangv loz wuov nor, wuov deix ziepc hnyangx gu'nyuoz nyei dorngx. Yo^si^yaa siang-ceix jiez zaangc Tin-Hungh nyei jauv yiem Yesu maiv gaengh cuotv seix 621 wuov hnyangx. Naaiv buonv sou fiev jienv gorngv nyei waac se hnangv camv-dauh douc waac mienh zanc-zanc gorngv nyei. Se^fan^yaa gorngv maaih norm domh zeqc naanc, zuqc mietc nyei hnoi, oix taux. Wuov norm hnoi Yu^ndaa Mienh laaix zaangc nyiec nyei zienh oix zuqc dingc zuiz. Ziouv yaac oix dingc ganh deix guoqv nyei zuiz. Maiv gunv Ye^lu^saa^lem Zingh oix zuqc mietc, nqa'haav aengx oix duqv ceix jiez daaih, yaac maaih nyiemc ganh zoux faix caux zoux horpc nyei mienh duqv yiem naaic.

Sou Gorngv

1:1-2:3 Ziouv siemv zuiz nyei hnoi
2:4-15 Weih gormx I^saa^laa^en nyei guoqv oix zuqc baaic
3:1-20 Ye^lu^saa^lem zuqc mietc yaac duqv njoux