3

Giê-ru-sa-lem Vẫn Ngoan Cố Phạm Tội

  1Khốn cho thành đầy những thứ bẩn thỉu và ô nhơ!
  Bạo tàn và áp bức!
  2Nó không chịu vâng lời,
  Nó không chịu sự sửa dạy,
  Nó không tin cậy CHÚA,
  Nó không chịu đến gần Ðức Chúa Trời của nó.
  3Những kẻ cầm quyền ở giữa nó như bầy sư tử rống,
  Các thủ lãnh của nó như bọn chó sói ăn đêm,
  Chúng chẳng chừa lại một miếng xương để gặm sáng hôm sau.
  4Các tiên tri của nó xấc láo và tráo trở,
  Các tư tế của nó làm ô uế nơi thánh và vi phạm trắng trợn luật pháp.
  5CHÚA, Ðấng ngự giữa thành, là Ðấng công chính,
  Ngài không làm điều tội lỗi.
  Mỗi buổi sáng Ngài đưa công lý của Ngài ra ánh sáng;
  Ngài không để ai bị thất vọng bao giờ;
  Thế mà kẻ bất chính không biết hổ thẹn.

  6“Ta đã dẹp sạch các nước,
  Các tháp phòng thủ nơi các góc thành của chúng đã bị đổ nát,
  Ta đã làm cho các đường phố của chúng ra vắng tanh,
  Chẳng có một người qua lại.
  Các thành trì của chúng đã hoàn toàn bị phá hủy,
  Chẳng còn lại ai, không một người nào sống ở đó.
  7Ta tự nhủ, ‘Khi thấy vậy, thế nào ngươi cũng sẽ sợ Ta,
  Ngươi sẽ chấp nhận lời giáo huấn của Ta.
  Và như thế, nơi ở của ngươi sẽ không bị Ta tiêu diệt;
  Tất cả các hình phạt Ta định giáng trên ngươi, Ta sẽ không cần thực hiện.’
  Thế nhưng, chúng càng băng hoại hơn trong mọi việc chúng làm.
  8Vì thế, các ngươi hãy đợi Ta,” CHÚA phán,
  “Ðợi đến ngày Ta đứng lên đoán phạt,
  Vì Ta quyết sẽ nhóm hiệp các dân và triệu tập các nước,
  Ðể Ta đổ cơn giận và cơn thịnh nộ của Ta trên chúng;
  Khi ấy khắp đất sẽ bị thiêu rụi bởi cơn ghen tức của Ta.”

Sự Trở Về Thờ CHÚA của Muôn Dân

  9“Bấy giờ Ta sẽ thanh tẩy môi miệng của muôn dân,
  Ðể tất cả sẽ kêu cầu danh CHÚA,
  Và chung vai sát cánh với nhau hầu việc Ngài.
  10Từ bên kia các sông của xứ Cút, những kẻ thờ phượng Ta,
  Những kẻ đã bị Ta làm tản lạc sẽ đem những lễ vật về dâng lên Ta.
  11Trong ngày ấy, ngươi sẽ không còn xấu hổ về những việc sai quấy ngươi đã làm đối với Ta,
  Vì Ta sẽ cất khỏi ngươi những kẻ cười ngạo nghễ.
  Ngươi sẽ không bao giờ lập lại sự kiêu ngạo như thế trên núi thánh của Ta.
  12Ta sẽ chừa lại giữa ngươi những người hiền nhu và khiêm tốn,
  Những người tin cậy vào danh CHÚA.
  13Những người còn sót lại của I-sơ-ra-ên sẽ không làm điều gian ác;
  Chúng sẽ không nói dối;
  Lưỡi dối gạt không có trong miệng chúng.
  Chúng sẽ ăn rồi nằm nghỉ,
  Và không ai sẽ làm chúng phải sợ hãi.”

Bài Ca Vui Mừng

  14Hãy hát, hỡi Ái Nữ của Si-ôn!
  Hãy reo hò vang dậy, hỡi I-sơ-ra-ên!
  Hãy hân hoan và mừng rỡ, hỡi Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem!
  15Vì CHÚA đã bỏ án phạt của ngươi,
  Ngài đã khiến quân thù của ngươi phải rút lui.
  CHÚA, Vua của I-sơ-ra-ên, đang ngự giữa ngươi;
  Ngươi sẽ không bao giờ sợ tai họa nào nữa.
  16Trong ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem,
  “Hỡi Si-ôn, đừng lo sợ;
  Tay ngươi chớ bủn rủn.
  17Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, ngự giữa ngươi;
  Ngài là Ðấng quyền năng,
  Ngài sẽ giải cứu.
  Ngài sẽ vui vẻ vì ngươi;
  Ngài sẽ làm tâm hồn ngươi yên tĩnh vì tình yêu của Ngài.
  Ngài sẽ vui vẻ cất tiếng hát vì ngươi.”

  18“Ta sẽ cất khỏi ngươi nỗi sầu thảm trong những ngày lễ hội;
  Ðể chúng không còn là gánh tủi nhục trên ngươi.
  19Khi ấy, Ta sẽ đối phó với mọi kẻ áp bức ngươi;
  Ta sẽ cứu giúp những người bị què quặt;
  Ta sẽ nhóm lại những kẻ bị tan lạc;
  Ta sẽ làm chúng được khen ngợi và nổi danh trong mọi xứ chúng đã bị sỉ nhục.
  20Khi ấy, Ta sẽ nhóm họp các ngươi lại;
  Khi ấy, Ta sẽ đem các ngươi trở về.
  Thật vậy, Ta sẽ làm các ngươi được nổi danh và khen ngợi giữa mọi dân trên đất,
  Khi Ta tái lập vận mạng của các ngươi ngay trước mắt các ngươi,” CHÚA phán.