3

Yeluxalees ua Kev Txhaum thiab Raug Txhiv Rov Los

1Yeluxalees raug kev puastsuaj vim ua tsis ncaj, nws ntxeev siab thiab tsimtxom nws cov neeg. 2Nws yeej tsis mloog tus TSWV tej lus lossis tsis yuav tus TSWV tej lus ntuas. Nws tsis cia siab rau tus TSWV lossis tsis thov tus TSWV pab. 3Nws cov nomtswv zoo ib yam li cov tsov ntxhuav uas nyooj laws xwb; nws cov txiav txim zoo ib yam li cov hma uas tshaib plab heev, noj ntau thiab tsis tseg ib nyuag pobtxha seem cia rau tagkis li. 4Cov cev Vajtswv lus tsis muab siab rau ua lawv tej haujlwm, tiamsis ntxias noj ntxias haus nkaus xwb; cov povthawj ua rau qhov chaw dawbhuv tsis tseemceeb lawm thiab hloov Vajtswv txoj kevcai raws li lawv lub siab nyiam. 5Tiamsis tus TSWV tseem nyob hauv lub nroog; nws ncaj ncees thiab tsis ua txhaum li. Nws ua ncaj ncees rau nws haivneeg txhua tagkis tsis tu ncua li. Txawm li ntawd los cov neeg tsis ncaj ncees tseem ua txhaum qees tsis paub txajmuag li.
6Tus TSWV hais tias, “Kuv twb coj txhua haivneeg mus tas huv tibsi lawm; kuv twb muab lawv tej nroog rhuav puastsuaj tas, tseg lawv tej ntsa loog thiab tej chaw tsomfaj tawg ntsoog ntxaws cia lawm xwb. Tej nroog ua suabpuam tas, thiab tej kev nphob xuav tsis muaj leejtwg taug li. 7Kuv xav hais tias kuv haivneeg yuav hwm kuv thiab yuav mloog kuv tej lus ntuas, thiab lawv yuav nco qab ntsoov tej lus uas kuv tau qhia rau lawv. Tiamsis tsis ntev xwb lawv tseem ua phem tshaj li uas lawv ibtxwm ua los lawm.
8Tus TSWV hais tias, “Nej tos mentsis, tos txog hnub uas kuv txiav txim rau txhua haivneeg tso. Kuv yeej txiav txim siab yuav sau txhua haivneeg thiab txhua lub tebchaws los nyob ua ke thiab yuav muab kuv txojkev chim hliv rau lawv. Thoob plaws lub ntiajteb yuav raug kev puastsuaj tas los ntawm cov hluavtaws uas yog kuv txojkev chim.
9“Ces kuv yuav muab txhua haivneeg hloov, thiab lawv yuav pehawm kuv tib leeg xwb tsis pe lwm tus vajtswv li lawm. Lawv txhua tus yuav mloog kuv lus. 10Txawm yog kuv haivneeg uas tawg ua sab ua sua mus nyob deb rau nram tebchaws Sudas lawm los lawv yeej yuav coj khoom tuaj fij rau kuv. 11Thaum txog lub sijhawm ntawd, nej cov uas yog kuv haivneeg yuav tsis txajmuag rau tej uas nej tau ntxeev siab tawmtsam kuv lawm. Kuv yuav muab txhua tus neeg khavtheeb thiab muaj plhus tshem tawm kom tas, thiab nej yuav tsis ntxeev siab rau kuv saum kuv lub Roob Dawbhuv ib zaug ntxiv li lawm. 12Kuv yuav cia cov neeg txo hwjchim thiab cov neeg txomnyem nrog nej nyob, lawv thiaj yuav tuaj thov kuv pab lawv. 13Cov Yixalayees uas seem yuav tsis ua txhaum rau leejtwg, tsis hais lus dag, lossis dag ntxias lwm tus. Lawv yuav vammeej thiab ua neej nyob kaj siab lug tsis ntshai leejtwg li.”

Zaj Nkauj Zoo Siab

  14Cov Yixalayees, cia li hu nkauj thiab
   qw zoo siab!
  Lub nroog Yeluxalees, cia li zoo siab
   kom kawg koj lub siab lub ntsws!
  15Tus TSWV twb tseg tsis rau txim
   rau koj lawm;
  nws twb muab koj cov yeebncuab
   tshem tawm tas huv tibsi lawm.
  Tus TSWV uas yog cov Yixalayees
   tus Vajtswv yeej nrog nraim koj nyob;
  nimno tsis txhob ntshai tej kev
   puastsuaj ib yam dabtsi hlo li lawm.
  16Thaum txog lub sijhawm ntawd lawv
   yuav hais rau lub nroog Yeluxalees tias,
  “Lub Nroog Xi-oos, koj tsis txhob ntshai!
  Tsis txhob cia koj ob txhais tes tsaug leeg hlo li!
  17Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv
   yeej nrog nraim nej nyob;
  nws lub hwjchim ua rau nej kovyeej lawm!
  Tus TSWV yuav txaus siab kawg rau nej vim nws txojkev hlub,
  nws yuav pub nej muaj lub neej tshiab.
  Nws yuav hu nkauj thiab zoo siab heev rau nej
  18ib yam li cov neeg uas zoo siab rau rooj noj rooj haus.”

  Tus TSWV hais tias, “Kuv twb tshem txojkev puastsuaj
  tawm ntawm nej thiab twb tshem nej txojkev txajmuag tawm
   huv tibsi lawm.
  19Tabtom txog lub sijhawm lawm lauj!
  Kuv yuav rau txim rau cov neeg uas
   tsimtxom nej;
  kuv yuav cawm txhua tus uas cegtawv
  thiab yuav coj cov neeg uas raug ntes rov qab los tsev;
  kuv yuav muab lawv txojkev txajmuag hloov
   ua kev tau ntsejmuag,
  thiab txhua haivneeg hauv ntiajteb yuav qhuas lawv.
  20Tabtom txog lub sijhawm lawm lauj!
  Kuv yuav coj nej cov uas tawg mus
   nyob ua sab ua sua rov los tsev;
  kuv yuav ua kom nej lub koob lub
   npe nrov ncha moo lug mus thoob ntiajteb;
  thiab kuv yuav ua kom nej rov muaj kev vammeej
   dua ib zaug ntxiv.” Tus TSWV yog tus hais li ntawd.