3

Ye^lu^saa^lem Nyei Hoz Nqaang Nyei Sic

1Ngaengc jienv aengx maaih uix,
   yaac bun ganh nyei mienh zuqc zeix wuov norm zingh,
   oix zuqc kouv aqv.
  2Naaiv norm zingh maiv muangx haaix dauh nyei waac,
   yaac maiv muangx haaix dauh mborqv njaaux.
  Ninh mbuo maiv kaux Ziouv,
   yaac maiv mingh nitv fatv ninh mbuo nyei Tin-Hungh.
  3Zingh gu'nyuoz nyei jien hnangv njunh jienv nyei sienh.
  Zingh nyei siemv zuiz jien benx lungh maanz-hmuangx
   lorz nyanc nyei hieh juv,
   maiv liouh yietc aax taux lungh ndorm.
  4Zingh nyei douc waac mienh bungx waac-maux,
   maiv ziepc zuoqv nyei zoux.
  Zingh nyei sai mienh bun cing-nzengc nyei ga'naaiv maaih uix,
   ninh mbuo zoux pien Tin-Hungh nyei leiz-latc.
  5Ziouv yiem zingh gu'nyuoz zoux horpc,
   maiv zoux haaix nyungc waaic nyei sic.
  Ndorm-ndorm ninh bun cing ninh baengh fim nyei,
   maiv maaih haaix hnoi ninh bungx ndortv,
   mv baac maiv baengh fim nyei mienh maiv hiuv duqv nyaiv.
  6“Yie, Ziouv, mietc nzengc maanc guoqv mienh.
   Ninh mbuo nyei zingh laauh zuqc baaic waaic nzengc,
  yie bun ninh mbuo nyei jaai-horngc huaang,
   maiv maaih jiex jauv nyei mienh.
  Ninh mbuo nyei zingh zuqc mietc nzengc,
   maiv maaih mienh, za'gengh maiv zengc yietc dauh.
  7Yie gorngv mbuox naaiv norm zingh nyei mienh,
   ‘Daaix meih mbuo za'gengh oix taaih yie,
   oix muangx yie mborqv njaaux.
  Ninh mbuo yietc liuz maiv la'kuqv
   yie njaaux ninh mbuo nyei yietc zungv sic.’
  Mv baac ninh mbuo yietc zei maaih hnyouv
   bun ninh mbuo zoux nyei jauv waaic nzengc aqv.”
  8Ziouv gorngv, “Zuov jienv yie maah!
   Zuov yie jiez daaih zoux zorng-zengx wuov hnoi,
  weic zuqc yie dingc hnyouv oix heuc
   maanc guoqv maanc fingx mienh daaih gapv zunv,
  bun ninh mbuo zuqc yie nouz ninh mbuo,
   ga'qiex baetv cuotv,
  qiex jiez jienv hnangv douz nor,
   buov nzengc baamh gen.
  9Taux wuov zanc yie oix bun maanc fingx nyei nzuih
   kungx gorngv cing-nzengc nyei waac,
  weic jouh yie, Ziouv, nyei mbuox,
   yaac dongh diuc hnyouv fu-sux yie.
  10Jouh yie wuov deix,
   se dongh yie bun nzaanx
   yiem wuov ngaanc ziqc E^ti^o^bie nyei ndaaih wuov deix mienh,
   oix dorh ga'naaiv daaih fongc horc bun yie.
  11Taux wuov hnoi meih mbuo maiv zuqc
   weic meih mbuo ngaengc yie nyei sic zuqc nyaiv aqv,
  weic zuqc wuov zanc yie oix yiem meih mbuo mbu'ndongx zunc nqoi
   a'hneiv bungx waac-maux nyei mienh.
  Meih mbuo yietc liuz maiv duqv yiem
   yie nyei cing-nzengc mbong zoux maux.
  12Yie oix liouh njiec suonc nyei,
   nyiemc ganh zoux faix nyei mienh yiem meih mbuo mbu'ndongx.
  Ninh mbuo zungv oix ndaauh kaux yie, Ziouv, nyei mengh.
  13Zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh,
   maiv zoux dorngc haaix nyungc.
   Ninh mbuo yaac maiv gorngv-baeqc,
   maiv gorngv waac nduov mienh.
  Ninh mbuo duqv nyanc aengx bueix njiec
   yaac maiv maaih haaix dauh haeqv ninh mbuo gamh nziex.”
  14O ⟨Si^on⟩ nyei mienh aah! Oix zuqc baaux nzung.
   O I^saa^laa^en Mienh aac, oix zuqc heuc mbui.
  O Ye^lu^saa^lem nyei mienh aah!
   Oix zuqc longc nzengc hnyouv njien-youh, orn-lorqc.
  15Ziouv guangc nqoi meih mbuo zuqc dingc zuiz nyei jauv.
   Ninh zunc cuotv meih mbuo nyei win-wangv mi'aqv.
  Ziouv, I^saa^laa^en nyei Hungh, yiem meih mbuo mbu'ndongx,
   yiem naaiv mingh maiv zuqc gamh nziex zeqc naanc.
  16Taux wuov hnoi maaih waac gorngv mbuox Ye^lu^saa^lem,
   “O Si^on aah! Maiv dungx gamh nziex.
   Maiv dungx bun meih nyei buoz mau.
  17Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, caux meih yiem.
   Ninh zoux mborqv jaax henv nyei baeng bun meih hingh jiex.
  Ninh zungv weic meih oix a'hneiv orn-lorqc.
   Ninh hnamv meih ziouc oix ceix meih jiez daaih.
  Ninh oix weic meih orn-lorqc nyei baaux nzung mbui,
  18hnangv mienh yiem jiex zipv nyei hnoi orn-lorqc nor.
  Yie oix zorqv nqoi, maiv bun meih zuqc zeqc naanc.
   Meih ziouc maiv zuqc diev mienh mangc piex nyei sic.
  19Taux wuov zanc yie oix zoux bun
   zeix meih wuov deix yietc zungv mienh zuqc dingc zuiz.
  Yie oix njoux zaux mbai nyei mienh
   yaac siou zunv zuqc nzaanx nyei mienh.
  Zuqc nyaiv nyei jauv yie oix tiuv bun mienh ceng,
   bun maaih mengh dauh buangv lungh ndiev.
  20Taux wuov zanc yie oix dorh meih mbuo daaih zunv.
   Se siou meih mbuo yiem zunv dorh meih mbuo nzuonx.
  Yie oix bun meih mbuo yiem maanc fingx mienh mbu'ndongx
   maaih mengh dauh yaac duqv mienh ceng,
   dongh yie dorng jienv meih mbuo bun nyei ziangh hoc,
   meih mbuo oix duqv longx hnangv loz wuov nor.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.