3

Yahweh Či Bơni Hiam Kơ Hlơi Pô Tui Gưt Kơ Ñu

  1Plei prŏng Yerusalaim či răm rai yơh.
   Anŭn jing sa boh plei prŏng bă hăng ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng laih anŭn ƀing sat ƀai,
   jing ƀing kơtư̆ juă ƀing ană plei gơñu pô yơh.
  2Ƀing mơnuih amăng plei Yerusalaim anŭn ƀu hơmư̆ tui ôh tơlơi Yahweh pơtă,
   laih anŭn gơñu kŏn tŭ mă tơlơi ƀuăh pơkra lơi.
  Ƀing gơñu ƀu đaŏ kơnang kơ Yahweh ôh,
   gơñu kŏn kwưh rơkâo lơi kơ tơlơi Ñu djru.
  3Ƀing khua moa plei Yerusalaim anŭn hưp kluh hrup hăng rơmung dŭl pơgrao hyu,
   ƀing khua phat kơđi pơ plei anŭn hưp kluh đơi hrup hăng asâo tan rơpa mlam,
   jing ƀing ƀu či pioh glaĭ gơnam hơget ôh truh kơ mơguah.
  4Ƀing pô pơala pơ plei anŭn jing ƀing pơgao pơang;
   ƀing gơñu jing ƀing thâo pleč ƀlŏr biă mă.
  Ƀing khua ngă yang pơ plei anŭn juăt pơgrĭ hĭ gơnam hơget jing rơgoh hiam laih
   laih anŭn gơñu pơblư̆ pơblang tơlơi juăt Ơi Adai kiăng hơmâo kơmlai kơ gơñu pô.
  5Samơ̆ Yahweh ăt dŏ amăng plei anŭn mơ̆n;
   Ñu ngă tơlơi djơ̆ tơpă ƀu či ngă tơlơi soh ôh.
   Rĭm mơguah nanao ƀu pơdơi ôh,
   Ñu ngă tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing ană plei Ñu.
  Samơ̆ ƀing mơnuih ƀu tơpă amăng plei anŭn dŏ ngă nanao tơlơi wĕ wŏ,
   ƀing gơñu ƀu thâo mlâo hyâo ôh.
  6Yahweh pơhiăp tui anai, “Kâo hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing lŏn čar;
   laih anŭn Kâo hơmâo pơrai hĭ laih abih plei pla gơñu
   laih anŭn ngă brơi khul pơnăng plei wơ̆t hăng sang gak kơjăp glông gơñu răm rai hĭ abih.
  Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ amăng plei pla anŭn;
   ƀu hơmâo hlơi pô rơbat ƀơi jơlan ôh.
   Abih bang mơnuih hơmâo đuaĭ hĭ abih laih.
  7Giŏng anŭn, Kâo pơmĭn ƀing ană plei Kâo či huĭ pơpŭ kơ Kâo
   laih anŭn tŭ mă tơlơi Kâo ƀuăh pơkra yơh,
   laih anŭn gơñu ƀu či wơr bĭt hĭ ôh tơlơi Kâo pơtô laih kơ ƀing gơñu.
  Samơ̆ ƀu sui ôh mơ̆ng anŭn, ƀing gơñu kơnơ̆ng hur har hrup hăng hlâo adih đôč
   kiăng ngă djŏp mơta tơlơi sat ƀai.”
  8Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Tui anŭn, dŏ tơguan kơ Kâo bĕ,
   dŏ tơguan bĕ kơ hrơi Kâo či tơgŭ phŏng kơđi kơ lu lŏn čar.
  Kâo hơmâo khưp kiăng laih amăng tơlơi pơmĭn Kâo
   kiăng kơ pơƀut glaĭ ƀing lŏn čar
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu mưn tŭ tơlơi Kâo hil pơiă.
  Abih bang lŏn čar amăng lŏn tơnah răm rai hĭ yơh
   yua mơ̆ng tơlơi hil hĭr hăr Kâo.
  9Giŏng anŭn, Kâo či pơplih hĭ ƀing lŏn čar,
   tui anŭn ƀing gơñu či iâu laĭ kơ kơnơ̆ng hơjăn Kâo đôč ƀu kwưh kơ yang rơba̱ng ôh.
   Abih bang ƀing gơñu či tui gưt kơ Kâo yơh.
  10Ƀing ană plei Kâo jing ƀing dŏ hơdip amăng anih lŏn ataih biă mă či rai,
   wơ̆t tơdah ataih hrup hăng lŏn čar Kus tŭ mơ̆n,
   ƀing gơñu či iâu laĭ kơ Kâo laih anŭn ba rai gơnam pơyơr kơ Kâo yơh.
  11Ƀơi mông anŭn, Ơ ƀing ană plei Kâo hơi,
   ƀing gih ƀu či mlâo hyâo dơ̆ng tah
   yua mơ̆ng tơlơi ƀing gih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo hlâo adih.
  Kâo či puh pơđuaĭ hĭ abih bang ƀing pơgao pơang pô mơ̆ng plei prŏng Yerusalaim,
   laih anŭn ƀing gih ƀu či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo dơ̆ng tah
   ƀơi bŏl čư̆ rơgoh hiam Kâo.
  12Samơ̆ Kâo či pioh glaĭ pơ anih anŭn
   ƀing thâo luă gŭ laih anŭn tŏng ten hăng Kâo,
   jing ƀing či rai pơ Kâo kwưh kơ tơlơi djru yơh.
  13Ƀing ană plei Israel jing ƀing dŏ so̱t,
   ƀing gơñu ƀu či ngă soh kơ hlơi pô ôh, ƀu pơhiăp ƀlŏr laih anŭn kŏn pơblư̆ pơƀlŏr kơ hlơi pô lơi.
  Ƀing gơñu či đĭ kơyar rai lu jai laih anŭn hơdip rơnŭk rơnua,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či pơhuĭ hĭ ƀing gơñu ôh.”

Tơlơi Adoh Mơak Mơai

  14Adoh kraih mơak mơai bĕ, Ơ ƀing ană plei Israel hơi!
   Hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai bĕ hăng abih pran jua gih,
   Ơ ƀing mơnuih dŏ amăng plei prŏng Yerusalaim hơi!
  15Yahweh ƀu či phak pơkra pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gih dơ̆ng tah;
   Ñu hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih abih ƀing rŏh ayăt gih.
  Yahweh, Pơtao ƀing Israel yơh, dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
   Yuakơ tơlơi anŭn yơh, ƀing gih ƀu či huĭ hyưt kơ hlơi pô dơ̆ng tah.
  16Ƀơi hrơi anŭn arăng či laĭ kơ ƀing ană plei Yerusalaim tui anai,
   “Ơ plei prŏng Ziôn, anăm huĭ hyưt ôh!
   Anăm brơi tơngan gih jing tơdu hĭ ôh!
  17Yahweh Ơi Adai gih yơh dŏ hrŏm hăng ƀing gih,
   Ñu yơh dưi kơtang brơi kơ ƀing gih dưi hĭ.
  Ñu či mơak mơai hăng ƀing gih,
   laih anŭn Ñu či khăp pha brơi kơ ƀing gih tơlơi hơdip phrâo yơh.
   Ñu či adoh kraih yơh yuakơ pran jua Ñu mơak bă blai hăng ƀing gih,
  18kar hăng ƀing ană plei mơak mơai amăng hrơi phet yơh.”
   Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai,
   “Kâo či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi rŭng răng ƀing gih,
   tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô tah djik djak kơ ƀing gih yuakơ tơlơi sat anŭn.
  19Ƀơi mông anŭn,
   Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing mơnuih kơtư̆ juă ƀing gih;
  Kâo či pơklaih hĭ abih ƀing ruă tơnap kar hăng pơklaih hĭ ƀing rơwen,
   laih anŭn ba glaĭ pơ sang abih bang ƀing čơlah čơlap
   yuakơ arăng pơčơlah laih ƀing gơ̆ dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar ƀing gơ̆ hlâo adih.
  Kâo či pơplih hĭ tơlơi mlâo gơñu jing hĭ tơlơi pơpŭ bơni,
   tui anŭn abih bang lŏn tơnah či ră ruai hiam kơ ƀing gơñu yơh.
  20Ƀơi mông anŭn,
   Kâo či ba ƀing ană plei gih čơlah čơlap laih hlâo adih glaĭ pơ sang;
   Kâo či ngă kơ abih bang mơnuih mơnam tar ƀar lŏn tơnah anai bơni kơ ƀing gih yơh,
   tơdang Kâo rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gih hăng brơi kơ ƀing gih đĭ kơyar rai lu dơ̆ng ƀơi anăp gih,”
   Yahweh hơmâo pơhiăp laih.