Santoiq Atỡng

 Saráq Ũat Khễn nâi bữn sa‑ữi náq cũai chĩc, cớp tâng sa‑ữi cumo tê. Tâng saráq nâi bữn cansái ũat khễn cớp santoiq câu sễq. Máh cũai chĩc saráq nâi bữn neq: Davĩt chĩc 73 pún; Asap chĩc 12 pún; máh con samiang Cô-ra chĩc 12 pún; Sa-lamôn chĩc 2 pún; Môi-se chĩc muoi pún; cớp E-than chĩc muoi pún.
 Máh cũai I-sarel dốq ũat máh cansái ũat khễn cớp máh santoiq câu sễq tâng saráq nâi bo alới sang toam Yiang Sursĩ. Ngkíq, tâng tâm saráq nâi bữn neq:
• Cansái ũat dŏq câu sễq Yiang Sursĩ bán curiaq.
• Cansái ũat dŏq câu sễq Yiang Sursĩ chuai yỗn têq vớt tễ máh ŏ́c túh coat.
• Cansái ũat dŏq ngin kho máh ŏ́c lôih.
• Cansái ũat dŏq sa‑ỡn Yiang Sursĩ khoiq chuai alới tễ mbŏ́q.
• Cansái ũat dŏq sa‑ỡn Yiang Sursĩ yỗn máh ramứh o án khoiq tễng.
• Cansái ũat rasễq yỗn Yiang Sursĩ pupứt máh cũai par‑ũal.
 Máh santoiq câu tâng saráq nâi alới ĩt tâc níc. Alới ũat bo alới chỗn pỡ Dống Sang Toâr, tỡ la bo alới sang toam Yiang Sursĩ. Saráq nâi cỡt mun ca bữn kia lứq yỗn cruang alới. Saráq Ũat Khễn nâi máh cũai ĩt tâc níc yỗn toau toâq dỡi Yê-su, cớp dỡi sanua tê. Saráq nâi cỡt cansái Yê-su dŏq hái ũat khễn Yiang Sursĩ tái-mantái.