Singx Nzung

Biux Mengh Waac

 Yiem Ging-Sou gu'nyuoz Singx Nzung Sou benx yietc buonv nzung caux daux gaux nyei waac. Singx Nzung Sou maaih ziex laanh mienh fiev, yaac maiv zeiz dongh zanc fiev. Sou maaih Ndaawitv Hungh zoc nyei nzung gauh camv jiex. Mienh siou naaiv deix yietc zungv nzung daaih bun I^saa^laa^en Mienh longc zaangc Tin-Hungh. Nqa'haav naaiv deix nzung benx yietc buonv ninh mbuo nyei Ging-Sou.
 Naaiv buonv Singx Nzung Sou maaih ziex nyungc. Maaih deix benx ceng Tin-Hungh, zaangc Tin-Hungh nyei nzung. Maaih deix jouh Tin-Hungh tengx. Maaih deix jouh Tin-Hungh ziux goux yaac njoux ninh nyei mienh. Maaih deix jouh Tin-Hungh guangc mienh nyei zuiz. Maaih deix laengz zingh Tin-Hungh weic ninh ceix fuqv bun mienh. Maaih deix nzung jouh Tin-Hungh dingc win-wangv nyei zuiz. Naaiv deix daux gaux nyei waac maaih deix se fiev nyei mienh weic ganh daux gaux. Maaih deix se weic zuangx mienh daux gaux. Maaih deix nzung gorngv nzengc fiev nzung wuov laanh mienh nyei hnyouv hnangv haaix nor haiz, hnangv haaix nor caux Tin-Hungh gorngv waac. Maaih deix gorngv zuangx mienh hnangv haaix nor qiemx zuqc Tin-Hungh tengx.
 Yesu caux fiev Siang-Ngaengc Waac Sou nyei mienh longc naaiv deix nzung. Jiu-baang yiem gorn taux ih zanc yaac a'hneiv longc Singx Nzung Sou.
 Naaiv deix yietc baeqv hmz ziepc diuh nzung bun nqoi zoux biaa buonv sou hnangv naaiv,
Singx Nzung 1-41 Da'yietv Buonv
Singx Nzung 42-72 Da'nyeic Buonv
Singx Nzung 73-89 Da'faam Buonv
Singx Nzung 90-106 Da'feix Buonv
Singx Nzung 107-150 Da'hmz Buonv