100

Kêu Gọi Ca Ngợi CHÚA

Bài ca cảm tạ

  1Hỡi cả thế giới,
  Hãy lớn tiếng hoan ca tôn ngợi CHÚA.
  2Hãy thờ phượng CHÚA cách vui vẻ;
  Hãy đến trước thánh nhan Ngài với tiếng ca mừng.

  3Khá biết rằng CHÚA là Ðức Chúa Trời.
  Chính Ngài đã dựng nên chúng ta;
  Chúng ta thuộc về Ngài;
  Chúng ta là con dân Ngài và bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
  4Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
  Khá ngợi ca mà vào các sân Ngài;
  Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài.

  5Vì CHÚA thật tốt;
  Tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi;
  Ðức thành tín của Ngài còn đến muôn đời.