100

Thi thiên ca ngợi Chúa

1Toàn thế giới hãy reo vang,
Trước ngai Chúa Hằng Hữu.
2Tôn thờ Chúa với lòng vui sướng
Đến trước mặt Ngài với tiếng hoan ca.
3Hãy nhận biết Ngài là Thượng Đế,
Đấng đã sáng tạo cả loài người,
Ta là con dân, là chiên đồng cỏ Ngài.
4Hãy qua cổng Đền với lời cảm tạ,
Vào sân Đền với tiếng ngợi ca,
Cảm tạ tôn vinh Danh Đấng Cao cả.
5Vì Chúa Hằng Hữu toàn thiện,
Đức bác ái Ngài bất biến,
Đức thành tín Ngài tồn tại,
Đời đời, mãi mãi.

© 2021 - Bản quyền thuộc về kinhthanh.httlvn.org. Website đang xây dựng.