100

Khuyên mọi người hãy ca ngợi Chúa

Bài ca cảm tạ.

  1Hỡi cả thế gian, hãy reo vang ca ngợi Chúa.
  2Hãy vui mừng phục vụ Chúa;
   hát xướng mà đến trước mặt Chúa.
  3Phải biết rằng Chúa là Thượng Đế.
  Ngài tạo nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài.
   Chúng ta là dân Ngài, là bầy chiên Ngài chăn giữ.
  4Hãy hát cảm tạ mà đi vào thành thánh Ngài
   và bước vào sân đền Ngài bằng tiếng ca tôn vinh.
  Hãy cảm tạ và ca ngợi danh Ngài.
  5CHÚA rất nhân từ.
   Tình yêu Ngài còn đời đời,
   sự thành tín Ngài kéo dài
   vô tận.