100

Singx Nzung 100

Kuinx Mienh Ceng Ziouv

Benx diuh singx nzung longc weic fongc horc dor-ziec.
  1Lungh ndiev nyei zuangx mienh aah! Oix zuqc njien-youh nyei heuc jienv ceng Ziouv.
  2Oix zuqc a'hneiv nyei fu-sux Ziouv,
   oix zuqc baaux jienv nzung daaih yiem ninh nyei nza'hmien.
  3Oix zuqc hiuv duqv Ziouv se Tin-Hungh,
   se dongh ninh zeix mbuo daaih, mbuo yaac benx ninh nyei,
   mbuo benx ninh nyei baeqc fingx, ninh nyei miev-ciangv nyei ba'gi yungh.
  4Oix zuqc dor-ziec jienv bieqc ninh nyei singx dinc nyei laatc gaengh,
   ceng jienv bieqc laatc gu'nyuoz.
   Oix zuqc dor-ziec ninh, ceng ninh nyei mengh,
  5weic zuqc Ziouv za'gengh longx haic.
   Ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  Ninh maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv
   taux maanc gouv maanc doic.