100

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Yêhôwa

Klei mmuñ hđăp kơ klei bi mni.
  1Ur hơ̆k bĕ kơ Yêhôwa,
   Ơ jih jang phung dôk ti lăn ala.
  2Mă bruă bĕ kơ Yêhôwa hŏng klei mơak;
   nao ti anăp ñu hŏng klei mmuñ.
  3Brei diih thâo kơ Yêhôwa jing Aê Diê.
   Ñu yơh mjing drei leh, drei jing dŏ ñu;
   drei jing phung ƀuôn sang ñu, phung biăp hlăm kdrăn rơ̆k ñu.

  4Mŭt bĕ ti ƀăng jang ñu hŏng klei hdơr knga,
   leh anăn hlăm wăl sang ñu hŏng klei bi mni;
   hdơr knga kơ ñu bĕ, mpŭ mni kơ anăn ñu.
  5 Kyuadah Yêhôwa jing jăk, klei khăp ñu dôk hlŏng lar,
   leh anăn klei sĭt suôr ñu ăt dôk hlăm jih jang ênuk.