101

Thơ Đa-vít

1Con sẽ ca ngợi Đấng nhân từ, công chính.
Thưa Chúa Hằng Hữu, con xin tụng ca Ngài.
2Con sẽ đi theo dường toàn hảo,
Bao giờ Chúa mới đến thăm con?
Con muốn sống một cuộc đời thánh khiết,
Nhất là trong sinh hoạt gia đình,
3Mắt con sẽ không nhìn điều dữ,
Lòng con ghê tởm sự gian tà,
Không dính dấp vào điều ác.
4Con sẽ loại trừ lòng hư hoại,
Và xa lánh loài gian ác,
5Con sẽ tiêu diệt kẻ ném đá dấu tay,
Không chấp nhận mắt kiêu căng lòng tự đại.
6Nhưng con để mắt tìm người trung tín,
Mời về đây ủy thác việc công,
Phục vụ với con: người toàn thiện,
7Con không dung nạp người phản trắc trong nhà,
Cũng không thứ tha miệng môi dối gạt.
8Mỗi buổi sáng, con tiễu trừ người ác,
Thành phố Chúa không còn bọn gian tà.