101

Vajntxwv Tej Lus Cog Tseg

  1Tus TSWV, kuv hu nkauj
   qhuas koj,
  kuv zaj nkauj yog hais txog qhov uas
   koj ua siab dawb siab zoo thiab ncaj ncees.
  2Kuv yuav xyaum ua lub neej kom
   tsis muaj leejtwg thuam tau li.
  Thaum twg koj mam los cuag kuv?

  Kuv yuav ua lub neej dawbhuv nyob hauv kuv lub tsev,
  3thiab kuv yuav tsis quavntsej tej
   kev phem kev qias li.

  Kuv ntxub tej uas cov neeg khiav
   tawm ntawm Vajtswv mus lawm ua;
  kuv yuav tsis raus tes rau tej kev
   phem kev qias ntawd li.
  4Kuv yuav tsis ua neeg siab nkhaus,
  thiab kuv yuav tsis koom nrog cov neeg siab phem.
  5Kuv yuav muab cov neeg uas hais
   luag plig ua kom puastsuaj;
  kuv yuav tsis ua siab ntev rau tus
   neeg khavtheeb thiab muaj plhus hlo li.

  6Kuv yuav pub cov neeg uas muaj lub
   siab npuab Vajtswv nyob hauv kuv lub loog.
  Kuv yuav cia cov neeg uas muaj lub
   siab ncaj ua kuv tes haujlwm.

  7Yuav tsis muaj neeg dag nyob hauv
   kuv lub loog;
  yuav tsis muaj cov neeg ntsejmuag
   ncaj siab nkhaus nyob tabmeeg kuv.
  8Kuv yuav rhuav cov neeg siab phem uas nyob hauv peb
  lub tebchaws ib hnub dhau ib hnub kom ploj mus tas;
  kuv yuav muab cov neeg limhiam ntiab tawm hauv
   tus TSWV lub nroog mus.