101

Singx Nzung 101

Laengz Gan Horpc Nyei Doz-Leiz

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Yie oix baaux nzung gorngv ziepc zuoqv nyei caux baengh fim nyei jauv.
   O Ziouv aac, yie oix baaux nzung bun meih.
  2Yie oix longc hnyouv yangh maiv maaih dorngx nqemh nyei jauv.
   Meih taux haaix zanc cingx daaih yie naaiv?
  Yie oix hnyouv zingx nyei
   yiem yie nyei biauv.
  3Orqv haic nyei ga'naaiv yie zungv
   maiv bun doix hmien doix minc.
  Yie nzorng leih Tin-Hungh nyei mienh zoux nyei sic,
   yie zungv maiv bun guoqv zuqc yie.
  4Yie yaac maiv nyiemc hnyouv njuotv nyei mienh,
   maiv bun haaix nyungc orqv sic guen zuqc yie.
  5Haaix dauh beic ndiev gorngv doqc ninh juangc laangz nyei gorx-youz
   yie oix mietc nzengc.
  Zoux maux, ceng-hlo nyei mienh
   yie diev maiv duqv.
  6Yie nyei m'zing oix mangc jienv yiem deic-bung ziepc zuoqv nyei mienh,
   weic bun ninh mbuo duqv caux yie yiem.
  Haaix dauh yangh maiv maaih dorngx nqemh nyei jauv,
   ziouc duqv fu-sux yie.
  7Haaix dauh zoux nduov mienh nyei mienh
   maiv duqv yiem yie nyei biauv.
  Haaix dauh gorngv-baeqc,
   maiv duqv yiem yie nyei nza'hmien.
  8Ndorm-ndorm yie oix mietc
   yiem deic-bung nyei yietc zungv orqv mienh.
  Yie oix zorqv dauh dauh zoux waaic sic nyei mienh pai guangc,
   maiv bun yiem Ziouv nyei zingh.