101

Tác giả quyết tâm đi theo con đường trọn vẹn

Thi Thiên của Đa-vít
  1Con sẽ hát xướng về lòng nhân từ và đức công chính của Chúa;
   Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ca ngợi Ngài.
  2Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn;
   Khi nào Chúa sẽ đến với con?

  Con sẽ lấy lòng thành thật
   Mà sống trong nhà con.
  3Con sẽ chẳng để điều gian ác trước mắt con;

  Con ghét công việc của kẻ bất trung,
   Chúng sẽ không dính líu gì đến con.
  4Lòng gian tà sẽ lìa khỏi con;
   Con sẽ chẳng biết đến điều ác.

  5Kẻ lén lút nói xấu người lân cận mình,
   Con sẽ loại trừ.
  Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo,
   Con sẽ chẳng dung tha.

  6Mắt con sẽ tìm kiếm người trung tín trong xứ,
   Và cho họ ở chung với con;
  Ai đi theo con đường trọn vẹn
   Sẽ phục vụ con.

  7Kẻ lừa đảo sẽ chẳng được ở trong nhà con;
   Bọn dối trá sẽ không đứng nổi trước mặt con.

  8Mỗi buổi sáng, con sẽ tiêu diệt
   Tất cả kẻ dữ trong xứ,
  Trục xuất mọi kẻ ác
   Khỏi thành của Đức Giê-hô-va.