102

Tus Tub Hluas Tej Lus Thov Thaum Raug Kev Nyuaj Siab

  1Tus TSWV, thov koj mloog
   kuv tej lus thov,
  thiab mloog kuv lub suab uas thov koj pab!
  2Thaum kuv raug kev txomnyem,
   thov koj tsis txhob khiav nkaum kuv!
  Thov koj tig ntsej mloog kuv tej lus
   thiab teb kuv thaum kuv thov koj.

  3Kuv txojsia tabtom yuav ploj mus ib
   yam li cov pa ncho;
  thiab kuv lub cev tabtom kub cuag
   hluavtaws hlawv.
  4Kuv raug luag tsuj ntog ib yam li tej
   nroj qhuav;
  kuv thiaj tsis nco qab los noj kuv cov
   mov lawm.
  5Kuv ntsaj laws; kuv lub cev tshuav
   tawv qhwv pobtxha lawm xwb.
  6Kuv zoo li tus noog uas nyob tom
   tiaj suabpuam,
  zoo ib yam li tus plas uas nyob hauv
   lub zos uas do cuas.
  7Kuv pw tsis tsaug zog li;
  kuv zoo ib yam li tus noog uas nyob
   kho siab khuav saum rutsev;
  8Kuv cov yeebncuab tuaj thuam kuv
   tas hnub;
  cov neeg uas tuam mom kuv tuav
   kuv lub npe foom tsis zoo.

  9-10Vim koj chim thiab npautaws,
   kuv thiaj noj tshauv ib yam li noj mov,
  thiab haus dej los haus tau kuv cov kua muag.
  Koj muab kuv nqa thiab laim povtseg.
  
  11Kuv txojsia zoo ib yam li tus duab
   ntxoov ntxoo thaum yuav tsaus ntuj;
  kuv zoo ib yam li tej nroj uas qhuav lawm.

  12Tiamsis tus TSWV, koj zaum saum
   koj lub zwmtxwv mus ibtxhis;
  txhua tiam neeg yuav nco ntsoov koj.
  13Koj yuav sawv tsees los hlub Xi-oos;
  rau qhov twb txog lub sijhawm uas
   hlub Xi-oos lawm;
  lub sijhawm uas teem cia los txog lawm lauj!
  14Koj cov tubtxib nyiam Xi-oos kawg li,
  txawm yog Xi-oos raug rhuav puastsuaj
  ua tej pawg pobzeb lawm los lawv
   tseem tshua nws kawg li.

  15Txhua haivneeg yuav ntshai tus TSWV;
  txhua tus vajntxwv uas nyob hauv
   ntiajteb no yuav ntshai nws lub hwjchim.
  16Thaum tus TSWV rov txhim kho lub
   nroog Xi-oos dua tshiab,
  nws lub hwjchim yuav tshwm rau
   sawvdaws pom.
  17Nws yuav mloog nws haivneeg uas
   tsis muaj leejtwg mob siab rau tej lus thov.

  18Cia li muab tej uas tus TSWV tau ua
   tas los lawm
  sau cia rau tej neeg yav tom ntej tau nyeem
  kom cov neeg uas tseem yuav yug los
   thiaj paub qhuas Vajtswv.
  19Tus TSWV ntsia saum nws lub chaw
   dawbhuv saum ntuj tuaj,
  nws nyob saum ntuj ntsia tuaj rau hauv ntiajteb.
  20Nws hnov cov neeg uas raug txim tej suab quaj
  thiab nws tso cov neeg uas raug luag
   rau txim kom dim kev tuag.
  21Thiab neeg yuav piav nws lub npe
   hauv Xi-oos,
  thiab neeg yuav qhuas nws nyob
   hauv lub nroog Yeluxalees,
  22rau thaum uas ntau haivneeg thiab
  ntau lub tebchaws tuaj sib sau ua ke pehawm tus TSWV.

  23Tus TSWV txo kuv lub zog rau
   thaum kuv tseem hluas;
  nws txiav kuv txojsia kom kuv ua
   neej nyob tsis ntev.
  24Vajtswv, thov koj tsis txhob coj kuv
   mus thaum kuv tseem yog ib nrab neej.

  Tus TSWV, koj yog tus uas nyob mus ibtxhis;

  25thaum chivkeeb koj txhais tes tsim
   lub ntiajteb thiab tsim lub ntuj.
  26Tej ntawd yuav ploj mus tas,
   tiamsis koj yuav nyob mus ibtxhis;
  tej ntawd yuav txawj qub thiab
   ntuag ib yam li tej tsoos tsho.
  Koj yuav muab tej ntawd hloov ib yam li luag hloov ris tsho,
   ces tej ntawd yuav ploj mus.
  27Tiamsis koj zoo li qub, thiab koj
   yuav nyob mus ibtxhis tsis txawj kawg li.
  28Peb tej tubki yuav nyob kaj siab lug,
   vim koj yog tus tiv thaiv,
  thiab lawv cov xeebntxwv yuav nyob
   tso siab plhuav.