102

Singx Nzung 102

Mienh Zuqc Kouv Nyei Ziangh Hoc Daux Gaux

Yietc laanh mienh buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc daux gaux gorngv ninh buangh nyei naanc zingh bun Ziouv muangx.
  1O Ziouv aac, tov muangx yie daux gaux nyei waac.
   Tov bun yie heuc jienv jouh nyei waac taux meih nyei m'normh.
  2Yie zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc,
   tov maiv dungx buang meih nyei hmien maiv mangc yie.
  Tov baeng m'normh muangx yie.
   Yie haaix zanc heuc tov siepv-siepv nyei dau yie.
  3Weic zuqc yie nyei hnoi-nyieqc hnangv douz-sioux mitc nzengc.
   Yie nyei mbungv yaac hnangv douz buov jienv nor.
  4Yie nyei hnyouv zuqc siang hnangv miev nor nyaux nqaai,
   yie zungv maiv jangx nyanc hnaangx.
  5Laaix yie njunh duqv mbui,
   yie nyei sin ziouc kungx ndopv buang jienv mbungv hnangv.
  6Yie hnangv yiem deic-bung-huaang nyei domh jaangv,
   hnangv yiem lomc-huaang nyei norqc guv long nor.
  7Yie bueix maiv njormh,
   yie hnangv norm norqc ndoqc yiem biauv-ngorh gu'nguaaic.
  8Yie nyei win-wangv ziangh hnoi huotv yie.
   Ki yie wuov deix longc yie nyei mbuox zioux mienh.
  9Yie nyanc saaiv dorngx hnaangx,
   yie hopv nyei ga'naaiv yaac zorpc jienv wuom-mueic,
  10weic zuqc meih qiex jiez nouz yie,
   meih zungv zorqv yie daaih aengx zoi guangc mingh.
  11Yie nyei hnoi-nyieqc se hnangv nziemx-yaangh nyei dongh linh.
   Yie hnangv miev nor nyaux nqaai.
  12Mv baac Ziouv aac, meih yietc liuz zueiz weic.
   Doic jiex doic oix jangx meih nyei mengh.
  13Meih oix jiez daaih korv-lienh ⟨Si^on⟩
   weic zuqc korv-lienh ninh nyei ziangh hoc taux aqv.
   Dingc daaih nyei ziangh hoc zungv taux aqv.
  14Meih nyei bou hnamv Si^on Zingh nyei la'bieiv,
   korv-lienh ninh zuqc baaic njiec nyei nie-mbung.
  15Maanc fingx oix gamh nziex Ziouv nyei mengh,
   lungh ndiev nyei hungh oix gamh nziex meih nyei njang-laangc.
  16Weic zuqc Ziouv oix ceix Si^on.
   Ninh oix yiem ninh nyei njang-laangc hinc cuotv daaih.
  17Ninh oix muangx jomc kouv nyei mienh daux gaux.
   Ninh maiv mangc piex ninh mbuo jouh nyei waac.
  18Oix zuqc zorqv naaiv deix sic fiev jienv weic hoz doic zeiv-fun,
   bun maiv gaengh cuotv seix nyei mienh hiuv duqv ceng Ziouv.
  19“Ziouv yiem ninh hlang jiex nyei cing-nzengc dorngx mangc njiec,
   yiem lungh gu'nguaaic mangc lungh ndiev,
  20weic muangx zuqc wuonx nyei mienh njunh nyei qiex,
   weic bungx nqoi zuqc dingc daix daic nyei mienh,”
  21weic bun mienh yiem Si^on zunh Ziouv nyei mengh,
   yiem Ye^lu^saa^lem yaac ceng ninh.
  22Wuov zanc maanc fingx caux maanc guoqv
   ziouc gapv zunv zaangc Ziouv.
  23Yie corc lunx nyei ziangh hoc ninh bun yie mau,
   ninh jamv yie nyei siouc nyuonh nangv.
  24Yie gorngv, “O yie nyei Tin-Hungh aac,
   yie ziangh taux ndaamv-seix hnangv,
  tov maiv dungx gaengh dorh yie mingh.
   Meih ganh nyei hnyangx-daauh yietc liuz yiem taux maanc gouv maanc doic.
  25Dongh cor meih liepc ndau nyei gorn-ndoqv,
   lungh meih ganh nyei buoz zeix daaih.
  26Lungh ndau zungv oix zuqc mietc, mv baac meih corc yiem jienv.
   Lungh caux ndau oix hnangv lui-houx nor, pei nzengc.
  Meih oix yienc lungh ndau hnangv yienc lui-houx,
   lungh ndau ziouc jiex nzengc aqv.
  27Mv baac meih zanc-zanc hnangv loz nor,
   meih nyei hnyangx-daauh yietc liuz maiv haih nzengc.
  28Meih nyei bou nyei dorn-jueiv oix duqv yiem longx.
   Ninh mbuo nyei hoz doic oix liepc wuonv yiem meih nyei nza'hmien.