103

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

Thơ của Ða-vít

  1Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA;
  Hỡi tất cả những gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
  2Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA,
  Chớ quên mọi ơn phước của Ngài,
  3Ðấng tha thứ mọi tội lỗi ngươi;
  Ðấng chữa lành mọi bịnh tật ngươi;
  4Ðấng cứu chuộc mạng ngươi khỏi mộ phần;
  Ðấng đội trên đầu ngươi tình thương và lòng thương xót;
  5Ðấng cho ngươi thỏa mãn ước mơ bằng những điều tốt đẹp,
  Nhờ đó sức lực của ngươi trẻ lại như sức của phượng hoàng.

  6CHÚA thi hành điều công chính
  Và thực hiện sự phán xét công minh cho người bị áp bức.
  7Ngài bày tỏ cho Mô-sê các đường lối Ngài;
  Ngài cho dân I-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.
  8CHÚA hay thương xót và khoan dung độ lượng;
  Ngài chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương.
  9Ngài không bắt tội luôn luôn;
  Ngài chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
  10Ngài không đối xử với chúng ta theo các tội của chúng ta;
  Ngài không báo trả chúng ta theo những lỗi đáng tởm của chúng ta,
  11Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,
  Tình thương của Ngài đối với những người kính sợ Ngài cũng cao bấy nhiêu.
  12Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
  Ngài đã đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta cũng bấy nhiêu.
  13Như người cha thương xót các con mình thể nào,
  CHÚA thương xót những người kính sợ Ngài cũng thể ấy,
  14Vì Ngài biết rõ chúng ta được dựng nên bằng những gì;
  Ngài nhớ lại rằng chúng ta được dựng nên bằng bụi đất.
  15Về loài người, đời người ngắn ngủi như hoa cỏ;
  Ðời người thắm tươi chỉ chốc lát như hoa cỏ ngoài đồng.
  16Một cơn gió thổi qua, kìa, nó chẳng còn nữa;
  Chỗ nó mọc ra chẳng nhớ nó nữa.
  17Nhưng tình thương của CHÚA hằng còn mãi mãi cho những người kính sợ Ngài;
  Ðức công chính của Ngài dành cho con cháu chắt chít họ,
  18Tức cho những người giữ giao ước của Ngài,
  Và cho những người nhớ đến các điều răn của Ngài mà làm theo.

  19CHÚA đã lập ngai Ngài trên các tầng trời;
  Vương quyền của Ngài bao trùm cả vũ trụ.
  20Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi các thiên sứ của Ngài,
  Tức những đấng dũng mãnh siêu phàm,
  Những đấng thi hành mệnh lệnh của Ngài,
  Những đấng vâng theo lời Ngài!
  21Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi tất cả các đạo quân của Ngài,
  Tức các đấng phục vụ Ngài và làm theo thánh ý của Ngài.
  22Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi tất cả các tạo vật của Ngài,
  Ở mọi nơi dưới quyền trị vì của Ngài!
  Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi linh hồn ta!