103

Thơ Đa-vít

1Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!
Toàn tâm thân, chúc tụng Danh thánh Ngài!
2Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!
Đừng quên các việc Ngài làm cho ta!
3Mọi tội lỗi tôi, Chúa tha thứ cả,
Mọi bệnh tật tôi, Chúa đã chữa lành.
4Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong,
Bác ái nhân từ, Chúa phủ che tôi,
5Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc,
Phục hồi tuổi xuân, trẻ như phụng hoàng,
6Chúa Hằng Hữu xét xử rất công bằng,
Minh oan cho mọi người bị áp bức.
7Chúa dạy Mai-sen biết đường lối Ngài,
Cho Y-sơ-ra-ên thấy công trình vĩ đại.
8Chúa Hằng Hữu xót thương, nhân ái,
Khoan nhẫn và mãi mãi yêu thương,
9Ngài chẳng chấp nê, quở trách hoài,
Thịnh nộ Ngài không kéo dài vĩnh viễn.
10Chúa không báo trả tương xứng tội ta phạm,
Cũng chẳng gia hình thích đáng lỗi ta làm.
11Như trời lồng lộng bao trùm mặt đất,
Đức yêu thương che phủ người kính sợ Ngài.
12Đông tây xa cách nhau chừng nào
Chúa đem tội ta cách xa ta chừng ấy.
13Như ông cha từ ái cảm thương con cái,
Chúa Hằng Hữu thương xót người kính sợ Ngài.
14Vì Ngài biết bản chất con người,
Ngài nhớ rõ chúng con là cát bụi.
15Đời con người chỉ như ngọn cỏ,
Hoa đồng nội, sớm nở thắm tươi,
16Gió thoảng qua, nó đã úa tàn,
Chỗ nó mọc cũng chẳng còn nhớ nó.
17Nhưng đức yêu thương Chúa còn mãi mãi,
Cho những ai biết kính sợ Ngài,
Chúa vẫn công chính với dòng dõi họ,
18Với những kẻ vâng giữ giao ước,
Và tuân hành nghiêm chỉnh lệnh Ngài.
19Chúa Hằng Hữu đặt ngai trên trời,
Vương quyền Ngài bao trùm hoàn vũ.
20Các thiên sứ, hãy ca ngợi Chúa!
Các anh hùng uy dũng thi hành lệnh Ngài,
Hãy vâng theo tiếng Ngài truyền dạy.
21Hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
Hỡi cả thiên binh!
Các thiên sứ phục vụ ý muốn Chúa,
22Hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu!
Hỡi các loài được Ngài sáng tạo,
Tại khắp hoàn vũ dưới uy quyền Ngài!
Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!