103

Vajtswv Txoj Kev Hlub

  1Kuv lub siab, cia li qhuas
   tus TSWV!
  Tagnrho kuv lub cev, cia li qhuas nws
   lub npe uas dawbhuv!
  2Kuv lub siab, cia li qhuas tus TSWV
   thiab nco tsoov nws txiaj ntsig.
  3Nws zam kuv tej kev txhaum huv
   tibsi thiab kho kuv tej mob zoo hlo.
  4Nws pab kuv dim kev ploj kev tuag,
   nws hlub thiab tshua kuv, nws foom koob hmoov rau kuv.
  5Nws pub txhua yam zoo rau kuv
   lub neej,
  yog li ntawd, kuv thiaj tseem hluas
   thiab muaj zog khov kho ib yam li tus dav.

  6Tus TSWV pab cov uas raug luag
   tsimtxom,
  thiab nws tuaj lawv tog pab kom lawv yeej.
  7Tus TSWV qhia nws tes haujlwm
   rau Mauxes
  thiab pub rau cov Yixalayees pom
   nws tej txujci tseemceeb.
  8Tus TSWV yog tus siab dawb siab
   zoo thiab muaj kev hlub,
  nws tsis chim sai thiab nws hlub mus ibtxhis.
  9Nws tsis cem thiab nws tsis chim mus ibtxhis.
  10Nws tsis rau txim rau peb raws li tej
   kev txhaum uas tsimnyog peb raug,
  lossis tsis ua pauj peb lub txim thiab
   tej kev txhaum uas peb ua.
  11Lub ntuj nyob siab ntawm lub ntiajteb npaum li cas,
  tus TSWV hlub cov uas hwm nws heev npaum li ntawd.

  12Hnubtuaj deb hnubpoob npaum li cas,
  tus TSWV tshem peb tej kev
   txhaum mus povtseg deb npaum li ntawd.
  13Leej txiv hlub nws cov menyuam npaum li cas,
  tus TSWV hlub cov ua hwm nws npaum li ntawd.
  14Tus TSWV paub hais tias nws muab dabtsi los tsim peb;
  nws nco ntsoov hais tias peb yog hmoov av xwb.

  15Peb txojsia zoo ib yam li tej nroj tsuag,
  peb loj hlob mos nyoos ib yam li lub paj roj;
  16thaum cua ntsawj lub paj ntawd txawm zeeg lawm,
  thiab tsis muaj leejtwg rov pom lub paj ntawd dua.
  17Tiamsis tus TSWV hlub cov neeg
   uas hwm nws mus ibtxhis,
  thiab nws muaj lub siab dawb siab
   zoo rau txhua tiam neeg,
  18yog pub rau cov neeg uas coj raws li
   nws tej lus cog tseg,
  thiab mloog nws tej lus qhuab qhia kawg siab kawg ntsws.

  19Tus TSWV muab nws lub zwmtxwv
   txawb rau saum ntuj;
  nws yog tus uas kav txhua tsav yam huv tibsi.
  20Cov timtswv ceebtsheej uas muaj zog
  thiab muaj hwjchim, cov uas ua raws
   li tus TSWV tej lus qhuab qhia,
  thiab mloog tej lus uas nws hais, nej
   cia li qhuas tus TSWV!
  21Txhua yam uas muaj hwjchim nyob saum qaum ntuj,
  nej yog tus TSWV cov tubtxib uas
   ua raws li nws lub siab nyiam, nej cia li qhuas tus TSWV!
  22Txhua yam uas tus TSWV tsim los nyob
  txhua qhov uas nws kav, cia li qhuas tus TSWV.
  Kuv lub siab, cia li qhuas tus TSWV!