103

Singx Nzung 103

Ceng Ziouv Weic Ninh Korv-Lienh Mienh

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Yie nyei hnyouv aac, oix zuqc ceng Ziouv.
   Yie longc nzengc hnyouv ceng ninh nyei cing-nzengc mbuox.
  2Yie nyei hnyouv oix ceng Ziouv,
   yaac maiv dungx la'kuqv ninh nyei yietc zungv en-zingh.
  3Ninh guangc yie nyei yietc zungv zuiz,
   yaac zorc yie nyei yietc zungv baengc.
  4Ninh zuoqc yie nyei maengc leih ndutv ndo haic nyei kuotv,
   ninh ziepc zuoqv nyei hnamv yie, korv-lienh yie.
  5Ninh ceix longx nyei ga'naaiv bun yie buangv eix,
   yie ziouc nzuonx-lunx daaih hnangv domh jaangv nor henv.
  6Ziouv zoux kuv sic
   yaac baengh fim nyei tengx zuqc zeix nyei mienh.
  7Ninh bun Mose hiuv duqv ninh nyei za'eix,
   bun I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv ninh zoux nyei sic.
  8Ziouv korv-lienh mienh, ceix en bun mienh,
   ninh maiv qiex jiez siepv, yaac maaih hnamv mienh nyei hnyouv buangv nzengc.
  9Ninh maiv zanc-zanc hemx,
   yaac maiv yietc liuz qiex jiez.
  10Ninh maiv ziux mbuo zoux nyei zuiz dingc,
   yaac maiv ziux mbuo zoux dorngc nyei jauv winh bun.
  11Lungh leih ndau ndongc haaix hlang,
   ninh hnamv taaih ninh wuov deix ndongc wuov hlo.
  12Dong bung leih fai bung ndongc haaix go,
   ninh zorqv mbuo zoux dorngc nyei zuiz guangc ndongc wuov go.
  13Die hnangv haaix nor korv-lienh ninh nyei fu'jueiv,
  Ziouv yaac hnangv wuov nor korv-lienh taaih ninh nyei mienh,
  14weic zuqc ninh hiuv duqv mbuo nyei sin zaangc,
   jangx duqv mbuo benx nie-mbung.
  15Baamh mienh aeqv, ninh nyei hnoi-nyieqc hnangv miev nor,
   ninh hnangv lomc-huaang nyei miev-biangh,
  16zuqc nziaaux buonc, ziang naaic maiv maaih aqv.
   Ninh nyei loz-dorngx yaac maiv nyiemc ninh aqv.
  17Mv baac Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv taaih ninh wuov deix yietc liuz taux yietc liuz,
   ninh baengh fim nyei jauv yaac njiec taux ninh mbuo nyei zeiv-fun zeiv-faqv,
  18se ei jienv ninh nyei ngaengc waac
   caux jangx ninh nyei leiz-latc wuov deix.
  19Ziouv yiem gu'nguaaic lungh liepc ninh nyei weic,
   ninh nyei guoqv gunv maanc muotc.
  20Meih mbuo, ninh nyei fin-mienh aah! Dongh ei jienv ninh hatc nyei waac,
   se muangx ninh nyei waac, maaih domh qaqv nyei fin-mienh,
   oix zuqc ceng Ziouv.
  21Ninh nyei zuangx baeng, se fu-sux ninh,
   ei jienv ninh nyei eix nyei bou aah!
   Oix zuqc ceng Ziouv.
  22Meih mbuo yietc zungv zeix daaih nyei maanc muotc aah!
   Yiem ninh gunv nyei norm-norm dorngx, oix zuqc ceng Ziouv.
  O yie nyei hnyouv aac, oix zuqc ceng Ziouv.