104

Qhuas Tus uas Tsim Ib Puas Tsav Yam

  1Kuv lub siab, cia li qhuas
   tus TSWV!
  Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
   koj yog tus uas muaj hwjchim loj!
  Koj lub koob meej thiab lub
   tshwjchim ci ntsa iab puagncig koj;
  2koj muab qhov kaj qhwv koj.
  Koj muab lub ntuj nthuav ib yam li
   nthuav lub tsevntaub,
  3koj tsim koj lub tsev rau saum cov
   nplaim dej uas nyob saum qaum ntuj.
  Koj siv cov huab ua koj lub tsheb,
   thiab koj caij rawv saum tej cua.
  4Koj siv tej cua ua koj cov tub xa xov,
  thiab xoblaim uas cig liab vog ua koj cov tubtxib.

  5Koj muab lub ntiajteb txawb khov
   rau ntawm tej ncej uas txheem,
  lub ntiajteb yuav nyob qhov ntawd
   tsis txav chaw li.
  6Koj kom dej hiavtxwv vov nkaus
  lub ntiajteb ib yam li tej tsoos tsho
   qhwv nkaus neeg lub cev,
  thiab dej nyab puv nkaus saum tej
   hauv roob.
  7Thaum koj nthe nqho, dej txawm ntws;
  thaum dej hnov koj lub suab hais,
   dej cia li ntws laub lug lawm.
  8Tej dej ntawd ntws saum tej roob
   thiab tej hav txhua nrho
  los rau ntawm qhov chaw uas koj
   tsim cia rau tej dej ntawd.
  9Koj kem ciam tseg kom dej tsis muaj
   peevxwm ntws dhau tus ciam ntawd,
  kom tej dej ntawd thiaj tsis ntws los
   nyab lub ntiajteb no dua.

  10Koj tsim tej dej cag ntws raws
   tej kwjha
  thiab tej dej uas ntws raws tej
   kwjdeg.
  11Tej dej ntawd txhawv los rau tej tsiaj qus haus,
  thiab tej neesluav qus haus thaum tshaib nqis.
  12Tej nas noog los ua zes rau saum
  tej ntoo uas nyob ze rau ntawm ntug
   dej thiab quaj seev yees.

  13Koj tso nag saum ntuj los ywg tej
   roob,
  koj foom koob hmoov rau txhua
   qhov thoob plaws lub ntiajteb.
  14Koj tsim kom muaj tej nroj tsuag
   hlav mos nyoos rau tej tsiaj txhu noj,
  thiaj muaj qoobloo rau neeg cog kom
   neeg thiaj muaj noj muaj haus,
  15thiab muaj cawv txiv hmab los haus
   ua rau neeg zoo siab,
  kom muaj tej roj txiv ntoo ua rau neeg luag ntxhi,
  thiab muaj mov ua rau neeg muaj zog tuaj.

  16Tej ntoo ciab pem Lenpanoos,
   puavleej tau dej nag txaus,
  tej ntoo ntawd yeej yog tus TSWV li,
   nws yog tus cog cia.
  17Tej noog los ua zes rau saum tej ntoo ntawd,
  thiab os dej los ua zes rau ntawm tej ntoo thuv.
  18Tej sai nyob saum tej roob siab,
  thiab tej ntxim tsua nyob hauv tej qhov tsua.

  19Koj tsim muaj lub hli los quas hli
   thiab quas xyoo;
  lub hnub nws paub nws lub caij uas
   poob qho.
  20Koj tsim kom muaj hmo ntuj,
  thiab thaum tsaus ntuj tej tsiaj
   nruab nrag tawm tuaj nrhiav noj.
  21Tej thav tsov ntxhuav nyooj laws
   tawm mus
  nrhiav tej tsiaj uas Vajtswv pub rau
   lawv noj.
  22Thaum hnub tawm tuaj tej tsiaj
   ntawd
  txawm rov mus nkaum rau hauv tej
   qhov uas lawv txeev pw.
  23Ces tej neeg mam li tawm mus ua
   lawv tej haujlwm,
  thiab ua haujlwm tsis so mus txog
   thaum tsaus ntuj.

  24Tus TSWV, koj tsim ib puas tsav yam!
  Thaum peb saib tej uas koj tsim los ntawd ua rau peb
   pom hais tias koj yog tus muaj tswvyim!
  Lub ntiajteb puv nkaus txhua tsav
   yam uas koj tau tsim tseg.
  25Muaj hiavtxwv loj thiab dav heev,
  muaj tsiaj loj thiab tsiaj me suav tsis
   txheeb nyob hauv.
  26Muaj tej nkoj uas neeg tsav mus los hauv hiavtxwv,
  thiab muaj tus Zaj uas yog tus tsiaj nyaum uas koj tsim tseg
   nyob ua si khuav hauv hiavtxwv.

  27Tej tsiaj ntawd tos ntsoov koj pub rau lawv noj
   lawv haus thaum tshaib nqhis.
  28Thaum koj pub rau lawv noj, lawv thiaj tau noj,
  koj pub rau lawv muaj noj muaj haus,
   lawv thiaj tau noj tau haus tsau.
  29Thaum koj fee plhu tsis quav ntsej,
   lawv ntshai kawg li;
  thaum koj rho koj txoj pa mus lawm,
   ces lawv txawm tuag thiab rov mus ua av li qub.
  30Tiamsis thaum koj rau siav rau pa
   rau lawv,
  lawv ciaj sia tuaj, koj pub txojsia tshiab rau lub ntiajteb.

  31Thov kom tus TSWV lub tshwjchim uas
   ci ntsa iab nyob mus ibtxhis!
  Thov kom tus TSWV tsuas muaj zoo siab
   rau tej uas nws tsim lawm.
  32Tus TSWV tsa muag ntsia lub ntiajteb,
   lub ntiajteb ua zog koog;
  tus TSWV kov tej hauv roob, tej hauv roob
   txawm ncho pa auv niab tawm tuaj.

  33Kuv yuav hu nkauj qhuas tus TSWV tas kuv simneej;
  kuv yuav hu nkauj ua kuv tus
   Vajtswv tsaug mus txog hnub kuv tuag.
  34Thov kom kuv tej nkauj haum nws siab,
  rau qhov nws yog tus uas ua rau kuv
   zoo siab luag ntxhi.
  35Thov kom cov neeg ua txhaum raug
   puastsuaj tu noob nrho hauv ntiajteb no mus;
  thov tsis txhob tseg ib tug neeg siab
   phem nyob hlo li.

  Kuv lub siab, cia li qhuas tus TSWV!
  Cia li qhuas tus TSWV!