104

Singx Nzung 104

Ziouv Goux Ninh Zeix Daaih Nyei Maanc Muotc

  1Yie nyei hnyouv aac, oix zuqc ceng Ziouv.
   O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac, meih za'gengh hlo! haic.
   Meih maaih njang-laangc caux mengh hoc zuqv jienv zoux meih nyei lui.
  2Meih buix jienv njang hnangv buix lui-ndaauv.
   Meih corng lungh hnangv corng ndopv-liuh wuov nor.
  3Yiem lungh gu'nguaaic maengx nyei wuom meih liepc meih yiem nyei dorngx.
   Meih longc mbuonx zoux meih nyei cie,
   yaac bangc nziaaux nyei ndaatv mingh.
  4Meih longc nziaaux zoux meih nyei douc fienx mienh,
   longc douz-mbietc zoux meih nyei bou.
  5Meih zorqv ndau liepc yiem gorn-ndoqv gu'nguaaic,
   weic bun yietc liuz maiv dongz.
  6Meih longc ndo nyei wuom yiemx ndau-beih gu'nguaaic hnangv lui nor,
   wuom jiex mbong gu'nguaaic.
  7Meih yietv hatc, wuom ziouc biaux.
   Yietv haiz meih nyei qiex mbui, wuom ziouc mingh nzengc.
  8Geh zorng baetv faaux, horngz biopc njiec
   taux meih dingc bun ninh mbuo yiem nyei dorngx.
  9Meih dingc ziangx gapv-jaaix bun wuom maiv haih jiex ndaangc,
   weic maiv bun wuom aengx buang jienv ndau-beih.
  10Meih bun wuom-zingv yiem horngz baetv cuotv,
   liouc njiec mbong mbu'ndongx,
  11bun zuangx hieh zoih duqv hopv,
   bun hieh lorh jaiv nqaatv.
  12Yiem wuom-hlen maaih norqc zoux lauz,
   yiem ndiangx-nquaah maaih norqc heuc.
  13Yiem lungh gu'nguaaic meih bun mbiungc duih njiec mbong,
   weic meih zoux nyei yietc zungv gong,
   ndau-beih duqv bungx-zuoqc.
  14Meih bun miev-maeng cuotv daaih yungz saeng-kuv,
   bun lai-coix cuotv daaih bun mienh longc,
   bun ndau cuotv gaeng-zuangx ga'naaiv bun mienh nyanc.
  15Aengx cuotv a'ngunc diuv tengx mienh njien-youh,
   yaac duqv hmei tengx ninh nyei hmien njang,
   duqv laangh ziqc weic bun sin zaangc henv.
  16Ziouv nyei ndiangx duqv wuom gaux,
   se yiem Le^mbaa^norn ninh zuangx nyei si^ndaa zongh ndiangx.
  17Norqc zoux lauz yiem wuov deix ndiangx.
   Norqc nyieh yiem zongh ndiangx zoux ninh nyei biauv.
  18Mbong-hlang benx hieh yungh nyei dinc,
   la'bieiv-mbaengx zoux naauz nyei ndaauh kaux dorngx.
  19Meih zeix hlaax weic dingc gueix,
   mba'hnoi hiuv duqv ziangh hoc muotv.
  20Meih zeix hmuangx benx lungh muonz zanc,
   lomc gu'nyuoz yietc zungv hieh zoih ziouc cuotv daaih.
  21Sienh lunx heuc jienv mingh lorz nyanc,
   lorz Tin-Hungh ceix bun nyei ga'naaiv.
  22Mba'hnoi cuotv nyei ziangh hoc ninh mbuo ziouc mingh aqv.
   Mingh bueix ninh mbuo ganh nyei kuotv.
  23Mienh ziouc cuotv mingh zoux ninh mbuo nyei gong,
   yaac zoux jienv mingh taux lungh hmuangx.
  24O Ziouv aac, meih zoux nyei gong camv haic,
   yietc zungv se meih longc cong-mengh zeix daaih.
   Meih zeix daaih nyei maanc muotc buangv nzengc ndau-beih.
  25Yiem wuov maaih koiv youc hlo youc jangv.
   Koiv gu'nyuoz maaih haih dongz nyei ga'naaiv saauv maiv hingh,
   se maaih maengc nyei ga'naaiv hlo-hlo faix-faix.
  26Yiem wuov maaih nzangv mingh daaih,
   aengx maaih meih zeix daaih nyei ⟨Le^wi^aa^taan⟩ yiem wuov nyienx.
  27Naaiv deix yietc zungv kaux meih
   ziux ziangh hoc bun ga'naaiv ninh mbuo nyanc.
  28Meih bun ninh mbuo, ninh mbuo ziouc zorqv daaih,
   meih sung meih nyei buoz ninh mbuo ziouc duqv longx nyei ga'naaiv beuv.
  29Meih buang hmien maiv mangc ninh mbuo, ninh mbuo gamh nziex haic.
   Meih zorqv cuotv ninh mbuo tauv nyei qiex ninh mbuo daic mi'aqv,
   nzuonx mingh benx nie-mbung.
  30Meih bun meih nyei Singx Lingh cuotv mingh wuov zanc
   ninh mbuo duqv zeix cuotv daaih aqv.
   Meih yaac bun ndau-beih goiv yienc siang daaih.
  31Tov Ziouv nyei njang-laangc yietc liuz yiem.
   Tov Ziouv a'hneiv ninh zeix daaih nyei ga'naaiv.
  32Ninh mangc ndau, ndau ziouc dongz,
   ninh hluo zuqc mbong, mbong ziouc cuotv douz-sioux.
  33Yie yietc seix oix baaux nzung ceng Ziouv.
   Yie corc ziangh jienv nyei ziangh hoc,
   yie oix baaux nzung bun yie nyei Tin-Hungh.
  34Tov ninh weic yie buih nyei waac horpc hnyouv,
   weic zuqc Ziouv bun yie njien-youh.
  35Tov bun zuiz-mienh yiem baamh gen zuqc mietc nzengc,
   yaac bun orqv mienh zutc nzengc.
  Yie nyei hnyouv aac, oix zuqc ceng Ziouv.
  Oix zuqc ceng Ziouv.