106

Dân Ít-ra-en không tin cậy Thượng Đế

  1Hãy ca ngợi Chúa!
  Hãy cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ của Ngài.
   Tình yêu Ngài còn mãi mãi.
  2Không ai có thể thuật hết
   các việc quyền năng Chúa
   đã làm.
   Không ai có thể hát hết lời ca ngợi Ngài.
  3Phúc cho ai làm điều công chính,
   và kẻ luôn làm điều phải.
  4Chúa ôi, xin nhớ đến tôi khi
   tỏ lòng nhân từ cùng dân tộc Ngài;
   giúp tôi khi Ngài cứu họ.
  5Xin hãy cho tôi thấy sự sung túc của dân Ngài lựa chọn.
  Xin cho tôi cùng chung vui với dân Ngài;
   cùng nhập chung với dân Chúa mà ca ngợi Ngài.
  6Chúng tôi đã phạm tội giống như tổ tiên chúng tôi trước kia.
   Chúng tôi làm quấy, chúng tôi gian ác.
  7Trong xứ Ai-cập, tổ tiên chúng tôi không hiểu được các phép lạ Chúa.
  Họ chẳng ghi nhớ lòng yêu thương bao la của Ngài,
   trái lại họ chống nghịch Ngài tại Biển Sậy.
  8Nhưng vì danh Ngài, Chúa đã cứu họ,
   để tỏ ra quyền năng lớn lao
   của Ngài.
  9Ngài ra lệnh cho biển Sậy,
   nó liền cạn khô.
   Ngài dẫn họ qua biển sâu như thể bước đi trong sa mạc.
  10Ngài cứu họ khỏi những kẻ ghét họ,
   giải thoát họ khỏi tay kẻ thù,
  11Ngài khiến nước phủ ngập lên
   kẻ thù họ.
   Không một ai thoát chết.
  12Bấy giờ họ tin điều Chúa phán,
   và ca ngợi Ngài.
  13Nhưng rồi họ vội vàng quên điều Ngài làm;
   không chờ đợi huấn lệnh Chúa.
  14Họ thèm muốn đang khi ở trong sa mạc,
   thách thức Ngài tại đó.
  15Ngài cho họ điều họ ao ước,
   nhưng sai dịch lệ đến với họ.
  16Dân chúng trong doanh trại đố kỵ với Mô-se và A-rôn,
   thầy tế lễ thánh của Chúa.
  17Đất liền nứt ra nuốt Đa-than
   và chôn sống bè lũ A-bi-ram.
  18Một ngọn lửa thiêu đốt những kẻ đi theo chúng,
   hỏa thiêu bọn gian ác.
  19Dân chúng tạc một bò con vàng
   tại núi Hô-rếp,
   bái lạy một tượng đúc,
  20Họ đánh đổi Thượng Đế vinh hiển của mình
   lấy hình tượng con bò ăn cỏ.
  21Họ quên Thượng Đế là Đấng
   đã giải cứu và làm những phép lạ trong xứ Cham,
  22Đấng đã làm nhiều phép lạ ở Ai-cập
   và những việc diệu kỳ nơi biển Sậy.
  23Nên Thượng Đế nhất quyết tiêu diệt họ.
   Nhưng Mô-se, người được Chúa chọn,
   đứng trước mặt Ngài,
   cản không để cơn thịnh nộ Ngài tiêu diệt họ.
  24Họ không chịu đi vào xứ Ca-na-an đẹp đẽ;
   không tin lời hứa của Ngài.
  25Trong lều trại họ oán trách và không vâng lời Chúa.
  26Nên Ngài thề là họ sẽ chết trong sa mạc.
  27Ngài phán rằng con cháu họ sẽ bị các dân khác đánh bại,
   và rằng họ sẽ bị tản lạc trong các nước khác.
  28Họ họp nhau bái lạy thần Ba-anh Phê-ô,
   và ăn đồ đã được cúng cho các người chết.
  29Chúa nổi giận cùng họ,
   nên nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.
  30Nhưng Phi-nê-a đứng lên
   và can thiệp.
  31Thượng Đế xem đó là việc làm phải lẽ,
   sẽ được mãi mãi ghi nhớ.
  32Họ cũng chọc Ngài giận ở các suối nước Mê-ri-ba,
   và vì họ mà Mô-se lãnh hậu quả không hay.
  33Dân chúng phản nghịch lại Thánh Linh của Chúa,
   khiến Mô-se nổi giận.
  34Dân chúng cũng không tiêu diệt các dân khác như Chúa dặn bảo.
  35Nhưng lại sống chung chạ với chúng
   và học đòi theo phong tục của các dân ấy.
  36Thần tượng của các dân khác
   trở thành cạm bẫy cho họ.
  37Đến nỗi họ giết con trai con gái mình làm của lễ hi sinh cho các ác quỉ.
  38Họ giết trẻ con vô tội,
   tức chính con trai con gái mình
   để làm sinh tế cho các thần tượng xứ Ca-na-an.
  Cho nên đất trở nên dơ bẩn vì huyết chúng.
  39Họ tự làm cho mình dơ bẩn vì các hành động của họ;
   Họ không trung thành bằng các hành động của họ.
  40Nên Ngài tức giận và chán ngán con dân Ngài.
  41Ngài trao họ cho các quốc gia khác,
   cho phép kẻ thù cai trị họ.
  42Kẻ thù áp bức và thống trị họ.
  43Nhiều lần Chúa giải cứu dân Ngài,
   nhưng họ tiếp tục phản nghịch Ngài.
  Càng suy sụp trong tội lỗi.
  44Nhưng khi nghe tiếng kêu than,
   Ngài thấy cảnh khốn đốn họ.
  45Ngài nhớ lại giao ước với họ
   và an ủi họ do lòng yêu thương lớn lao của Ngài.
  46Ngài khiến các kẻ áp bức họ cũng thương hại họ.
  47Lạy Chúa là Thượng Đế chúng tôi,
   xin hãy cứu và mang chúng tôi trở về từ các nước khác.
   Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài và vui mừng ca ngợi Ngài.
  48Hãy ca ngợi Chúa, là Thượng Đế của Ít-ra-en.
   Đấng sẽ còn mãi mãi.
  Mọi người hãy nói, “A-men!”
  Hãy ca ngợi CHÚA!