106

Tus TSWV ua Zoo Rau Nws Haivneeg

  1Cia li qhuas tus TSWV!
   Cia li ua tus TSWV tsaug,
  rau qhov nws muaj lub siab dawb siab zoo,
   nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.
  2Leejtwg thiaj muaj cuabkav piav tau tej txujci tseemceeb
   uas tus TSWV ua?
  Leejtwg thiaj txawj qhuas nws tas siab nrho?
  3Cov neeg uas niaj hnub ua ncaj raws
   li tus TSWV tej lus samhwm,
  mas lawv yog cov uas muaj kev zoo siab kawg li.

  4Tus TSWV, thaum koj pab koj haivneeg,
   thov koj nco ntsoov kuv;
  thaum koj cawm lawv thov xam txog kuv thiab.
  5Thov kom kuv pom koj haivneeg vammeej
  thiab tau koom koj haivneeg ua neej nyob kaj siab lug,
  kom kuv thiaj tau nrog koj haivneeg tau koob meej.

  6Peb tau ua txhaum ib yam li peb cov
   yawgkoob;
  peb tau ua kev txhaum thiab ua phem ua qias lawm.
  7Thaum tseem nyob nram tebchaws Iziv
  peb cov yawgkoob tsis totaub Vajtswv tej
   txujci tseemceeb li;
  lawv tsis nco hais tias nws tau qhia
   nws txojkev hlub ntau zaus rau lawv,
  thiab thaum nyob rau ntawm Hiavtxwv Liab
  lawv tau ntxeev siab rau tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus.
  8Txawm li ntawd los nws tseem cawm
   lawv raws li nws tau coglus tseg,
  yog nws xav qhia nws lub hwjchim loj rau lawv pom.
  9Nws hais rau dej Hiavtxwv Liab,
   ces dej txawm faib hlo ua kev qhuav qhawv;
  nws coj nws haivneeg mus dhau rau sab tim ub.
  10Nws pab lawv dim ntawm cov neeg
   uas ntxub lawv;
  nws cawm lawv dim ntawm lawv cov yeebncuab.
  11Dej hiavtxwv nphau nphwv los npog
   nkaus lawv cov yeebncuab;
  ua rau cov yeebncuab tuag tas tsis seem ib tug li.
  12Nws haivneeg thiaj ntseeg nws tej lus
   cog tseg thiab hu nkauj qhuas nws.

  13Tiamsis lawv txawm siv tsis nco qab
   tej txujci uas tus TSWV tau ua lawm,
  lawv lam tau lam ua tsis yuav
   Vajtswv ua tus tuavxam li.
  14Thaum nyob nram tiaj suabpuam,
   lawv lub siab hlob xav tau ntau,
   lawv thiaj sim Vajtswv siab;
  15nws muab tej uas lawv thov rau lawv,
  tiamsis nws tso tej kab mob uas
   txaus ntshai heev los rau lawv.

  16Thaum nyob nram tiaj suabpuam
  lawv ua saib tsis taus Mauxes thiab Aloos uas yog
   tus TSWV ob tug tubtxib uas dawbhuv.
  17Ces av txawm qhib plho nqos kiag
   Dathas thiab nphau los txhub Anpilas tsevneeg;
  18hluavtaws poob los kub lawv cov kwvtij
  thiab hlawv cov neeg siab phem tuag tas huv tibsi.

  19Lawv muab kub nchuav tau ib tug mlom nyuj
   rau ntawm roob Xinais thiab lawv pe tus mlom nyuj ntawd;
  20lawv muab tus mlom uas zoo li tus tsiaj noj zaub
  los hloov Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab chaw.
  21Lawv tsis nco qab Vajtswv tus uas
   tau ua tej txujci loj cawm lawv dim nram
   tebchaws Iziv lawm.
  22Tus TSWV tau ua tej txujci tseemceeb
   nyob nram tebchaws Iziv!
  Thiab tau ua tej txujci uas xav tsis
   thoob nyob ntawm Hiavtxwv Liab!
  23Thaum Vajtswv hais tias nws yuav
   ua kom nws haivneeg puastsuaj,
  Mauxes uas yog Vajtswv tus tubtxib
   uas nws xaiv txawm,
  sawv cheem tsis pub Vajtswv txojkev
   chim rhuav nws haivneeg.

  24Cov Yixalayees tsis kam mus nyob
   hauv lub tebchaws uas tau zoo,
  rau qhov lawv tsis ntseeg Vajtswv txojlus cog tseg.
  25Lawv nyob hauv lawv tej tsevntaub thiab
  yws tas zog, tsis kam mloog tus TSWV tej lus li.
  26Yog li ntawd, nws thiaj hais rau lawv tias
  nws yuav cia kom lawv tuag tas rau hauv tiaj suabpuam
  27thiab yuav muab lawv cov xeebntxwv
  raws khiav mus nyob ua sab ua sua xyaw lwm haivneeg;
  thiab yuav cia lawv tuag tas rau hauv luag tej tebchaws.

  28Thaum nyob hauv lub nroog Pe-aus
  Vajtswv haivneeg tau mus nrog luag pe Npa-as,
  thiab mus nrog luag noj tej uas muab
   fij rau tej vajtswv uas tsis muaj sia.
  29Tej uas lawv ua ntawd, ua rau tus
   TSWV npautaws,
  nws thiaj tso tej kab mob uas txaus
   ntshai heev los rau lawv.
  30Tiamsis Finehas txawm sawv tsees
   mus rau txim rau cov neeg uas ua txhaum,
  ces tej kab mob ntawd thiaj dua mus lawm.
  31Qhov ntawd yog ua kom lawv nco ntsoov
   tseg ib tiam dhau ib tiam mus ibtxhis li.

  32Nyob ntawm lub qhovdej Melinpas,
   Mauxes ntxhov siab kawg li,
  vim cov Yixalayees tau ua rau tus TSWV chim heev.
  33Lawv tau ua rau Mauxes npautaws kawg li,
  Mauxes thiaj lam tau lam hais lus
   tsis xav tom ntej tom qab.
  34Lawv tsis muab cov yeebncuab tua
   kom tuag tas raws li tus TSWV hais,
  35tiamsis lawv mus nrog cov neeg
   ntawd ua tshoob ua kos,
  thiab mus xyaum ua raws li cov neeg
   ntawd ua.
  36Vajtswv haivneeg mus pe mlom,
   lawv thiaj mus mag luag lub vojhlua.
  37Lawv muab lawv tej tub tej ntxhais tua fij
   rau tej mlom hauv tebchaws Kana-as.
  38Lawv muab lawv tej menyuam uas tsis muaj txim tua;
  vim lawv tua neeg li ntawd, lawv lub
   tebchaws thiaj tsis huv lawm.
  39Tej uas lawv ua ntawd, ua rau lawv
   tsis huv,
  thiab lawv tsis muab siab npuab Vajtswv lawm.

  40Yog li ntawd, tus TSWV thiaj chim rau
   nws haivneeg; thiab nws dhuav lawv heev.
  41Nws muab lawv cob rau lwm haivneeg txhais tes,
  thiab cia lawv cov yeebncuab tuaj kav lawv.
  42Lawv raug lawv cov yeebncuab
   tsimtxom thiab raug yuam ua qhev.
  43Tus TSWV tau pab lawv ntau zaus lawm,
  tiamsis lawv txhob txwm ntxeev siab rau nws,
  thiab lawv tau mus ua kev txhaum loj heev.
  44Txawm li ntawd los, thaum lawv thov tus TSWV,
  nws hnov lawv tej suab quaj,
   thiab nws pab lawv dim kev txomnyem.
  45Vim nws hlub tshua lawv, nws thiaj
   nco txog nws tej lus cog tseg,
  thiab vim nws txojkev hlub loj heev,
   nws thiaj hloov siab.
  46Nws ua rau cov neeg uas tsimtxom
  lawv paub tu siab rau tej uas lawv ua
   limhiam ntawd.

  47Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   thov cawm peb,
  thiab coj peb ntawm hauv lwm haivneeg rov qab los
  kom peb thiaj tau ua koj tsaug thiab
   qhuas koj lub npe uas dawbhuv.

  48Cia li qhuas tus TSWV uas yog cov
   Yixalayees tus Vajtswv;
  cia li qhuas nws nimno thiab qhua mus ibtxhis li.
  Thiab sawvdaws hais tias, “Amees!”
   Cia li qhuas tus TSWV!