108

Chúc Tụng CHÚA và Cầu Xin Ngài Ban Chiến Thắng

Thơ của Ða-vít

  1Ðức Chúa Trời ôi, lòng con đã quyết;
  Con sẽ ca hát, sẽ chúc tụng, và sẽ dâng vinh hiển lên Ngài.
  2Hãy trỗi dậy, hỡi hạc cầm và đàn lia!
  Con sẽ dậy sớm để ca ngợi Ngài.

  3CHÚA ôi, con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân;
  Con sẽ ca tụng Ngài giữa các nước,
  4Vì tình thương của Ngài cao hơn các tầng trời;
  Ðức thành tín của Ngài vượt trỗi các tầng mây.

  5Ðức Chúa Trời ôi, Ngài được tôn cao hơn các tầng trời;
  Nguyện vinh hiển của Ngài trỗi cao trên khắp đất.
  6Xin dùng cánh tay phải của Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,
  Hầu những kẻ Ngài thương được giải cứu.

  7Từ trong nơi thánh của Ngài, Ðức Chúa Trời đã phán,
  “Ta lấy làm đắc chí, Ta sẽ phân chia Si-chem và Thung Lũng Su-cốt ra thành từng khu vực.
  8Ga-la-át là của Ta, Ma-na-se là của Ta;
  Ép-ra-im là mão miện của đầu Ta;
  Giu-đa là vương trượng của Ta.
  9Mô-áp là chậu nước để Ta rửa;
  Ê-đôm là chỗ Ta sẽ để giày của Ta;
  Phi-li-tin là nơi Ta sẽ reo mừng chiến thắng!”

  10Ai sẽ đem con vào một thành kiên cố?
  Ai sẽ dẫn đưa con vào đất Ê-đôm?
  11Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài đã bỏ chúng con rồi sao?
  Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội của chúng con sao?
  12Xin giúp đỡ chúng con đối phó với cảnh nguy nan,
  Vì sự giúp đỡ của loài người chỉ là vô ích.
  13Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng;
  Chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.