108

Thov Vajtswv Pab Tawm Tsam Yeebncuab

(Phau Ntawv Nkauj 57.7-11; 60.7-12)

  1Vajtswv, kuv cia siab rau koj tib leeg xwb!
  Kuv yuav hu nkauj thiab qhuas koj!
  Kuv lub siab, cia li tsim dheev!
  2Kuv lub raj thiab lub nkauj nogncas,
   cia li tsim dheev!
   Kuv yuav tsa kom lub hnub sawv.
  3Tus TSWV uas nrog nraim txhua haivneeg nyob,
   kuv yuav ua koj tsaug.
  Kuv yuav qhuas koj tabmeeg ib tsoom tebchaws.
  4Koj txojkev hlub uas tsis paub kawg
   siab mus nto ntuj;
  thiab koj txojkev ncaj ncees siab nto
   plaws ntuj ntsuab.

  5Vajtswv, thov qhia koj lub hwjchim
   loj rau saum nruab ntug,
  thiab qhia koj lub tshwjchim uas ci
   ntsa iab rau neeg ntiajteb pom.
  6Thov siv koj lub zog cawm peb;
   teb kuv tej lus thov kom haivneeg
   uas koj hlub thiaj li dim.

  7Vajtswv hais lus hauv nws chav
   uas dawbhuv tuaj hais tias,
  “Kuv yog tus muaj yeej lawm, kuv
   yuav muab lub nroog Sekhees faib,
  thiab muab lub Hav Xukaus faib rau kuv haivneeg.
  8Nkile-as thiab Manaxes puavleej yog kuv tug;
  Efalayees yog kuv lub kausmom
   thiab Yudas yog kuv tus cwj.
  9Tiamsis kuv yuav siv Mau-am ua
   kuv lub tais ntxuav tes,
  kuv yuav muab kuv nkawm khau khiab pov rau
   hauv tebchaws Edoos,
  ua cim qhia hais tias lub tebchaws
   ntawd yog kuv tug lawm.
  Kuv yuav qw lub suab muaj yeej rau cov Filitees.”

  10Vajtswv, leejtwg yuav coj kuv mus
   rau hauv lub nroog uas ruaj khov?
  Leejtwg yuav coj kuv mus rau hauv tebchaws Edoos?
  11Vajtswv, koj tso peb tseg lawm los?
  Koj txawm yuav tsis nrog peb cov tubrog mus li los?
  12Cia li pab peb tawmtsam tus yeebncuab ntawd;
  neeg txojkev pab tsis muaj qabhau dabtsi li.
  13Yog Vajtswv tuaj peb tog peb yuav kovyeej;
   nws yuav ua rau peb cov yeebncuab swb.