108

Singx Nzung 108

Daux Gaux Tov Tin-Hungh Hingh Jiex Win-Wangv

(Beiv mangc Singx Nzung 57:7-11; 60:5:12)

Benx diuh nzung. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Tin-Hungh aac, yie nyei hnyouv kaux wuonv,
   yie nyei hnyouv kaux wuonv.
  Yie oix baaux nzung, oix baaux nzung ceng meih.
   Yie nyei hnyouv aah! Nyie daaih maah!
  2Domh daanh baah, fiuv-daanh baah aah! Nyie daaih maah!
   Yie oix bun mba'hnoi nyie daaih.
  3O Ziouv aac, yie oix yiem maanc fingx mbu'ndongx dor-ziec meih.
   Yie oix yiem maanc guoqv mbu'ndongx baaux nzung ceng meih.
  4Meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh gauh hlang jiex lungh.
   Meih ziepc zuoqv nyei hnyouv yaac mbaengc mbuonx hlang.
  5O Tin-Hungh aac, tov bun mienh taaih meih gauh hlang jiex lungh.
   Tov bun meih nyei njang-laangc yiem buangv lungh ndiev.
  6Tov dau yie mbuo, longc meih nyei mbiaauc jieqv buoz njoux yie mbuo,
   weic bun meih hnamv nyei mienh duqv njoux.
  7Tin-Hungh yiem ninh nyei singx dinc gorngv,
   “Yie oix a'hneiv nyei zorqv Sekem bun nqoi,
   yaac ndorqc Sukc^kotv Horngz paaiv bun nqoi.
  8Gi^le^aatc se yie nyei, Maa^natv^se yaac yie nyei.
   E^faa^im se yie mborqv jaax nyei muoc.
   Yu^ndaa se yie nyei hungh biaav.
  9Mo^apc se yie nyei nzaaux buoz-zaux bunh.
   Yie yaac zoi yie nyei heh njiec E^ndom.
   Yie heuc jienv gorngv, ‘Fi^li^saa^die aah! Yie hingh jiex meih aqv.’+”
  10Haaix dauh oix dorh yie mingh taux wuov norm weih wuonv nyei zingh?
   Haaix dauh oix dorh yie mingh taux E^ndom Deic-Bung?
  11O Tin-Hungh aah! Meih maiv zeiz guangc yie mbuo fai?
   O Tin-Hungh aah! Meih maiv caux yie mbuo nyei jun-baeng cuotv mingh mborqv jaax fai?
  12Tov meih tengx yie mbuo mborqv win-wangv,
   weic zuqc baamh mienh tengx se maiv lamh longc.
  13Yie mbuo kaux Tin-Hungh yie mbuo ziouc duqv hingh jiex.
   Se dongh ninh oix caaiv yie mbuo nyei win-wangv njiec.