109

Tus uas Raug Kev Txomnyem Tej Lus Yws

  1Vajtswv, kuv qhuas koj;
   thov koj tsis txhob nyob ntsiag to!
  2Cov neeg siab phem thiab dag ntxias
   tuaj tawmtsam kuv,
  thiab lawv hais lus dag rhuav kuv rau ub rau no,
  3thiab lawv hais tej lus phem qias
   rau kuv,
  thiab lawv lam tau lam tawmtsam kuv tsis muaj qabhau li.
  4Txawm yog kuv hlub lawv thiab
   thov Vajtswv pab lawv, los lawv pheej tawmtsam kuv li.
  5Lawv ua phem pauj kuv tej kev ua zoo
  thiab lawv muab kev ntxub pauj kuv tej kev hlub.

  6Cia li xaiv ib tug txiav txim tsis ncaj
   mus sim kuv tus yeebncuab,
  thiab cia nws cov yeebncuab ib tug
   tuaj nkaug nws.
  7Thov kom nws yog tus uas luag hais
   tias nws yog tus txhaum,
  thiab thov kom nws tej lus thov rov
   rau txim rau nws.
  8Thov tsis txhob pub nws muaj sia nyob ntev;
   cia lwm tus los ua nws tes haujlwm.
  9Thov kom nws cov menyuam ua ntsuag,
   thiab nws tus pojniam ua pojntsuam.
  10Thov kom nws cov menyuam ua neeg
   lojleeb tsis muaj vajtse nyob;
  thov kom lawv raug raws tawm hauv lawv
   tej tsev uas puas tas ntawd mus!
  11Thov kom cov neeg uas qiv rau nws
   tuaj txeeb nws vaj nws tsev;
  thov cia luag tuaj txeeb txhua yam
   uas nws khwv tau mus huv tibsi.
  12Thov kom tsis txhob muaj ib tug twg
   ua zoo rau nws,
  lossis tsis txhob quav ntsej tej menyuam
   ntsuag uas nws tso tseg li.
  13Thov kom nws cov xeebntxwv tuag tas huv tibsi,
  kom tiam neeg tom ntej no tsis txhob
   muaj leejtwg nco txog nws lub npe li lawm.
  14Thov kom tus TSWV nco ntsoov nws
   cov yawgkoob tej kev phem kev qias,
  thiab tsis txhob zam nws niam tej kev txhaum hlo li.
  15Thov Vajtswv nco ntsoov lawv tej kev txhaum,
  tiamsis thov tsis txhob nco txog lawv hlo li lawm.

  16Tus neeg ntawd tsis muaj lub siab dawb siab zoo;
  nws tsimtxom thiab tua cov neeg pluag,
   cov txomnyem thiab cov uas tas kev cia siab.
  17Nws nyiam foom phem rau luag,
  thov kom nws tej lus foom phem ntawd rov los raug nws!
  Nws ntxub txojkev foom koob hmoov zoo rau luag,
  thov kom tsis txhob muaj neeg foom
   koob hmoov zoo rau nws.
  18Nws muab tej lus foom phem los
   hnav ib yam li hnav ris tsho!
  Thov kom nws tej lus foom phem nkag mus
   rau hauv nws lub cev ib yam li dej,
  thiab nkag mus rau hauv nws cov pobtxha ib yam li roj.
  19Thov kom tej lus foom phem ntawd looj nkaus nws
  li tej tsoo tsho thiab rig nws lub cev li txoj siv.

  20Tus TSWV, thov koj rau txim rau
   kuv cov yeebncuab li ntawd,
  cov uas pheej hais lus phem tawmtsam kuv!
  21Tiamsis tus TSWV uas kav ib puas tsav yam,
  thov koj pab kuv raws li koj tau coglus tseg lawm,
  thiab thov tso kuv dim vim koj
   txojkev hlub uas zoo kawg nkaus.
  22Kuv pluag thiab txomnyem heev,
   tu kuv siab kawg li.
  23Kuv tabtom yuav ploj mus ib yam li
  tus duab ntxoov ntxoo thaum yuav tsaus ntuj;
  kuv raug muab xyeeb povtseg ib yam li tus kooj.
  24Kuv ob lub hauvcaug tsaug tsis muaj
   zog vim tsis tau mov noj;
  kuv yuag heev tshuav tawv qhwv txha lawm xwb.
  25Thaum tej neeg pom kuv, lawv luag
   kuv nplig; lawv thuam kuv co hau nto.

  26Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
   thov koj pab kuv;
  vim koj yog tus muaj txojkev hlub uas tsis paub kawg,
   thov cawm kuv lauj!
  27Thov ua rau kuv cov yeebncuab paub hais tias,
   yog koj txhais tes cawm kuv dim.
  28Txawm yog lawv foom phem rau kuv,
  los koj yuav foom koob hmoov rau kuv.
  Thov kom cov neeg uas tsimtxom kuv swb hlo mus,
  thiab thov cia kuv uas yog koj tus
   tubtxib zoo siab.
  29Thov kom kuv cov yeebncuab raug
   txajmuag;
  thov kom txojkev txajmuag looj nkaus lawv
   ib yam li hnav ris tsho.

  30Kuv yuav tsa suab ua tus TSWV tsaug;
  kuv yuav qhuas nws tabmeeg ib tsoom neeg sawvdaws
   uas tuaj txoos ua ke,
  31rau qhov nws tuaj tus neeg pluag tog,
  thiab cawm tus pluag dim ntawm
   cov neeg uas rau txim rau nws.