10

Xin CHÚA Loại Trừ Kẻ Gian Ác

  1CHÚA ôi, sao Ngài vẫn còn đứng đằng xa?
  Tại sao Ngài nỡ ẩn mình trong khi con bị nguy nan?

  2Kẻ ác đã kiêu căng bách hại những người nghèo khó;
  Nguyện chúng bị sa vào mưu chước do chúng vạch ra.
  3Vì kẻ ác khoe khoang lòng tham muốn của nó;
  Nó giúp đỡ kẻ gian tham và lên mặt khinh thị CHÚA.
  4Kẻ ác đã không tìm cầu Ngài mà còn vênh mặt kiêu căng;
  Trong mọi tư tưởng của nó, nó đều cho rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
  5Thế mà đường lối của nó luôn được may mắn.
  Sự phán xét của Ngài cao quá tầm mắt nó.
  Ðối với những người chống đối nó, nó khinh bỉ ra mặt.
  6Nó tự phụ trong lòng rằng, “Ta sẽ không bị rúng động;
  Từ đời nầy sang đời khác, ta sẽ không bao giờ gặp tai họa.”
  7Miệng nó chứa đầy những lời chưởi thề, nói dối, và đe dọa;
  Dưới lưỡi nó có biết bao hiểm ác và tội lỗi.
  8Nó ngồi phục kích trong các xóm làng;
  Từ những nơi nó mai phục, nó giết hại những người vô tội;
  Cặp mắt nó luôn theo dõi những người nghèo khó.
  9Nó âm thầm nằm đợi, như sư tử nằm rình trong bụi;
  Nó nằm rình, chờ vồ lấy người nghèo khó.
  Nó vồ được người nghèo khó, rồi kéo người ấy vào trong lưới.
  10Nó ghì xuống, và nạn nhân nó bó tay chịu trận;
  Người nghèo khó ngã quỵ dưới sức mạnh của nó.
  11Nó tự nhủ trong lòng, “Ðức Chúa Trời đã quên rồi;
  Ngài đã ẩn mặt rồi, và Ngài sẽ không bao giờ thấy việc nầy.”

  12CHÚA ôi, xin trỗi dậy,
  Ðức Chúa Trời ôi, xin nhấc cánh tay Ngài lên.
  Xin Ngài đừng quên những người bị áp bức.
  13Sao kẻ ác dám khinh thị Ðức Chúa Trời?
  Sao lòng nó dám nghĩ, “Ngài sẽ không bao giờ tra xét?”

  14Nhưng Ngài đã thấy hết, vì Ngài đã ghi nhận những tội ác và những khổ đau,
  Để chính tay Ngài sẽ báo trả.
  Người nghèo khó phó thác đời sống mình cho Ngài, vì Ngài là Ðấng giúp đỡ kẻ đơn côi.

  15Xin Ngài bẻ gãy cánh tay kẻ ác và kẻ làm điều gian tà;
  Xin Ngài truy cứu các việc gian ác của chúng, cho đến khi không còn tìm ra tội lỗi nào nữa.
  16CHÚA là Vua đời đời vô cùng;
  Những dân vô tín sẽ bị diệt mất khỏi đất của Ngài.

  17CHÚA ôi, xin Ngài dủ nghe ước nguyện của kẻ thấp hèn;
  Xin Ngài làm cho họ được vững lòng;
  Xin Ngài nghiêng tai nghe,
  18Ðể thực hiện công lý cho kẻ đơn côi và người bị áp bức,
  Hầu những kẻ ra từ bụi đất sẽ không còn gây kinh hãi nữa.