10

Thov Vajtswv Kom Muaj Kev Ncaj Ncees

  1Tus TSWV, vim li cas koj yuav
   nyob deb ua luaj li?
  Vim li cas koj khiav nkaum thaum
   peb raug kev txomnyem?
  2Cov neeg siab phem khavtheeb
   thiab tsimtxom cov neeg pluag;
  lawv ntes tau cov pluag thaum cov neeg
   pluag poob qhov.

  3Cov neeg siab phem khavtheeb
  rau txojkev uas lawv ntshaw ua phem ua qias;
  Cov neeg siab hlob tsawm foom tus
   TSWV thiab tsis txais yuav nws.
  4Cov neeg siab phem yeej tsis
   quavntsej txog tus TSWV,
  vim lawv txojkev khavtheeb lawv thiaj xav hais tias,
   “Tsis muaj Vajtswv.”

  5Cov neeg siab phem yeej vammeej
   txhua yam.
  Tiamsis lawv tsis paub txog Vajtswv
   txojkev txiav txim,
  lawv tsuas tabhaj luag lawv cov yeebncuab plig xwb.
  6Lawv rov hais rau lawv tias, “Peb
   yuav tsis ntog ib zaug li,
  thiab peb yuav tsis raug kev txomnyem hlo li.”
  7Lawv hais lus tsawm luag, dag luag,
   thiab hais lus chob luag siab,
  lawv hais tej lus uas txaus ntxub
   thiab lus phem lus qias xwb.

  8Lawv mus nkaum hauv tej zos, thiab
   tos tua tej neeg tsis muaj txim.
  Lawv nyas nrhw tua cov neeg
   txomnyem uas tsis muaj leejtwg pab,
  9lawv nkaum zov tos luag ib yam li
   tus tsov ntxhuav.
  Lawv zov ntes cov neeg pluag; lawv
   ntes tau cov neeg pluag
  thaum mag lawv tej vojhlua thiab
   muab luag mus povtseg.

  10Cov neeg tsis muaj tus pab raug luag
   caij tsuj,
  cov neeg txomnyem ntog vim cov
   neeg siab phem lub zog.
  11Cov neeg siab phem xav hais tias,
   “Vajtswv yeej tsis quavntsej peb.
  Nws twb qi qhovmuag lawm, nws yeej tsis pom peb li!”

  12Tus TSWV, cia li rau txim rau tus neeg siab phem!
  Thov nco ntsoov cov neeg uas raug kev txomnyem!
  13Yog li cas tus neeg siab phem thiaj thuam Vajtswv
  thiab xav hais tias, “Vajtswv yeej tsis rau txim rau kuv li”?

  14Tiamsis koj yeej muaj qhovmuag pom,
  koj yeej mob siab txog tej teebmeem
  thiab kev txomnyem ntawd, koj yeej npaj nroos yuav pab.
  Cov neeg uas tsis muaj leejtwg pab yuav los cuag koj,
  koj yeej ibtxwm pab cov neeg uas raug txomnyem.

  15Cia li rhuav cov neeg siab phem
   thiab ua phem ua qias lub hwjchim;
  rau txim rau lawv vim tej kev txhaum
   uas lawv ua mus txog thaum lawv tso tseg.

  16Tus TSWV yog tus vajntxwv uas nyob mus ibtxhis.
  Txhua tus uas pe lwm haivneeg tej vajtswv,
  tus TSWV yuav muab ntiab tawm
   hauv nws lub tebchaws mus.

  17Tus TSWV, koj yeej mloog cov neeg
   uas tsis muab hlob tej lus thov,
  koj yuav txhawb lawv lub zog kom
   lawv ua tau lub siab ntev.
  18Koj hnov cov neeg uas raug luag tsimtxom
  thiab cov menyuam ntsuag tej suab quaj;
  koj yuav txiav txim ncaj rau lawv kom neeg
  ntiajteb tsis txhob ua phem ntxiv lawm.