10

Klei Wah Lač Čiăng kơ Aê Diê Bi Rai Phung Ƀai

  1Ơ Yêhôwa, si ngă ih dôk kbưi? Si ngă ih mdăp êjai mâo klei knap mñai?
  2Hŏng klei mgao, phung ƀai tiŏ mnuih knap;
   brei digơ̆ lĕ hlăm kđông diñu ƀêč.

  3Phung ƀai bi mni kơ diñu pô kơ klei ai tiê diñu tluh,
   leh anăn pô tluh kčưn kơ mnơ̆ng dlao wač leh anăn hngah kơ Yêhôwa.
  4Pô ƀai blŭ klei mgao, “Aê Diê amâo bi kmhal ôh,”
   kyuadah hlăm klei mĭn ñu, “Amâo mâo Aê Diê ôh.”

  5Êlan ñu dưi nanao;
   klei ih phat kđi dôk dlông hĭn kơ klei ñu dưi ƀuh;
   ñu mưč kơ jih jang phung roh ñu.
  6Ñu mĭn hlăm ai tiê ñu, “Kâo amâo srăng mgei ôh;
   klei jŭ jhat amâo srăng truh kơ kâo ôh hlăm jih jang ênuk.”
  7 Ƀăng êgei ñu bŏ hŏng klei tăm pah, klei mplư, leh anăn klei ktư̆ juă;
   ti gŭ êlah ñu mâo klei soh leh anăn klei wê.
  8Ñu dôk kăp ngă giăm ƀuôn;
   ñu bi mdjiê phung amâo tuôm soh ôh hlăm anôk hgăm.
   Ală ñu kăp ksiêm čiăng ngă kơ phung knap mñai.
  9Ñu dôk hlăm anôk hgăm msĕ si sa drei êmông gu hlăm ƀăng ñu;
   ñu dôk kăp čiăng mă phung ƀun ƀin;
   ñu mă digơ̆ tơdah ñu hrui ñuăl ñu.
  10Ñu buôn, ñu kkui leh anăn phung knap mñai lĕ hlăm kkâo ñu.
  11Pô ƀai mĭn hlăm ai tiê ñu, “Aê Diê wơr bĭt leh,
   Aê Diê mdăp ƀô̆ mta, leh anăn amâo srăng dlăng ôh.”

  12Kgŭ bĕ ih, Ơ Yêhôwa; Ơ Aê Diê, yơr kngan ih;
   đăm wơr bĭt ôh phung ƀun ƀin.
  13Si ngă pô ƀai mưč kơ Aê Diê?
   Si ngă ñu lač hlăm ai tiê ñu, “Ih amâo srăng bi kmhal ôh?”
  14Ih ƀuh leh jih; ih ƀuh klei knap mñai leh anăn klei dleh,
   čiăng bi kmhal diñu hŏng kngan ih.
  Pô knap mñai jao ñu pô kơ ih;
   ih jing pô đru phung anak êrĭt.
  15Bi joh hĕ păl pô ƀai;
   bi kmhal hĕ klei soh ñu tơl amâo lŏ ƀuh ñu ôh ti anăp ih.

  16Yêhôwa jing Mtao nanao hlŏng lar;
   phung găp djuê mnuih srăng rai tuč mơ̆ng čar ñu.
  17Ơ Yêhôwa, ih hmư̆ klei phung luă gŭ čiăng;
   ih srăng bi kjăp ai tiê diñu,
   ih srăng mđing knga kơ diñu
  18čiăng ngă klei kpă kơ phung anak êrĭt leh anăn kơ phung arăng ktư̆ juă,
   čiăng kơ mnuih mơ̆ng ƀruih lăn amâo lŏ ngă ƀai ôh.