110

CHÚA Ban Quyền Lực Cho Vua

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA phán với Chúa của tôi,
  “Con hãy ngồi bên phải Ta,
  Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.

  2Từ Si-ôn, CHÚA sẽ đưa vương trượng uy quyền của Con ra để mở rộng vương quyền;
  Con sẽ trị vì những kẻ thù của Con.
  3Trong ngày Con biểu dương quyền lực, dân tộc Con sẽ hăng hái xung phong;
  Họ sẽ tập họp thành đội ngũ chỉnh tề khi hừng đông ló dạng;
  Những trai trẻ sẽ quy tụ quanh Con như sương phủ ban mai.”
  4CHÚA đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài rằng,
  “Con là tư tế đời đời theo Dòng Mên-chi-xê-đéc.”

  5Chúa ở bên phải Con.
  Ngài sẽ đập tan các vua trong ngày Ngài nổi giận.
  6Ngài sẽ đoán phạt các dân;
  Ngài sẽ làm cho thây những kẻ ác chất cao thành đống;
  Ngài sẽ đập tan các lãnh tụ của thế giới.
  7Ngài sẽ uống nước suối bên đường,
  Rồi Ngài sẽ ngẩng đầu lên cách hiên ngang đắc thắng.