110

Tus TSWV Thiab Tus Vajntxwv uas Nws Xaiv

  1Tus TSWV hais rau kuv tus tswv hais tias,
  “Koj cia li zaum ntawm kuv sabxis mus txog
   thaum kuv muab koj cov yeebncuab los rau nej tsuj.”
  2Tus TSWV yuav nthuav koj lub hwjchim
  ua vajntxwv hauv lub nroog Xi-oos mus kom dav.
  Nws hais tias, “Koj cia li kav koj cov
   yeebncuab huv tibsi.”
  3Hnub uas koj tawmtsam koj cov yeebncuab
   koj haivneeg yuav yeem tuaj koj tog.
  Koj cov tub hluas yuav tuaj cuag koj
   saum lub roob dawbhuv
  ib yam li tej lwg uas ntsu thaum sawv ntxov.

  4Tus TSWV tau coglus li cas lawm,
   nws yeej tsis hloov li:
  “Koj yuav ua povthawj mus ibtxhis
   raws li Mekhixedes tau ua los lawm.”

  5Tus TSWV nyob rawv ntawm koj sab xis;
  thaum nws chim, nws yuav ua kom tej vajntxwv swb hlo.
  6Nws yuav txiav txim rau txhua
   haivneeg
  thiab ua kom neeg tuag pawglug rau hauv tshavrog;
  nws yuav kovyeej tej vajntxwv uas
   nyob thoob plaws ntiajteb.
  7Vajntxwv yuav haus tus dej uas ntws
   raws ntug kev,
  tus dej ntawd yuav txhawb nws lub
   zog kom nws muaj yeej.