110

Singx Nzung 110

Ziouv Jiu Hatc Maaz Hungh Diex

Ndaawitv zoc nyei singx nzung
  1Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv,
   “Zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung,
  zuov yie bun meih nyei win-wangv
   zoux meih lorngx zaux nyei dorngx.”
  2Ziouv oix yiem ⟨Si^on⟩ sung cuotv meih nyei domh qaqv nyei biaav,
   bun meih yiem meih nyei win-wangv mbu'ndongx gunv.
  3Meih dorh meih nyei jun-baeng mingh cing-nzengc mbong gu'nguaaic wuov hnoi,
   meih nyei baeqc fingx a'hneiv zorqv ganh fungx bun meih.
  Hnangv lungh ndorm nyei mbiungc-suiv
   meih nyei mienh lunx mienh oix daaih lorz meih.
  4Ziouv laengz ngaengc waac gorngv,
   nqa'haav zungv maiv tiuv hnyouv,
  “Meih yietc liuz zoux sai mienh
   hnangv ⟨Men^ki^se^ndekc⟩ wuov nyungc sai mienh nor.”
  5Ziouv yiem meih nyei mbiaauc maengx.
   Taux ninh qiex jiez wuov hnoi,
   ninh oix mborqv baaic zuangx hungh.
  6Ninh oix dingc maanc guoqv mienh nyei zuiz,
   oix bun janx-daic nyei sei buangv nzengc naaiv deix guoqv.
  Ninh oix mborqv baaic ndau-beih norm-norm guoqv nyei hungh diex.
  7Ninh oix hopv jauv-hlen nyei ndoqv nyei wuom,
   ninh ziouc cau jiez m'nqorngv.