110

Đức Giê-hô-va ban quyền cai trị cho vua

Thi Thiên của Đa-vít
  1Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng:
   “Hãy ngồi bên phải Ta
  Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con.”

  2Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va sẽ mở rộng
   Vương quyền hùng mạnh của Con.
   Hãy thống trị trên các kẻ thù của Con.
  3Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh,
   Con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân;
  Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài,
   Lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông
  4Đức Giê-hô-va đã thề và không đổi ý rằng:
   “Con là thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

  5Chúa ở bên phải Đức Chúa Trời,
   Sẽ chà nát các vua trong ngày Chúa nổi giận.
  6Ngài sẽ phán xét các nước,
   Làm cho khắp nơi đầy xác chết;
  Ngài cũng sẽ chà nát
   Những kẻ đứng đầu trên cả trái đất.
  7Vua sẽ uống nước suối bên đường;
   Vì thế, vua ngẩng cao đầu đắc thắng.