111

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA,
  Giữa đại hội của người chính trực và giữa hội chúng.
  2Những công việc của CHÚA thật lớn lao thay.
  Phàm ai ái mộ ắt phải suy nghĩ.
  3Công việc của Ngài thật huy hoàng và tráng lệ.
  Ðức công chính của Ngài sẽ còn đến đời đời.
  4Những việc lạ lùng Ngài làm sẽ được ghi nhớ mãi.
  CHÚA là Ðấng khoan dung độ lượng và thương xót.
  5Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài.
  Ngài ghi nhớ giao ước của Ngài mãi mãi.
  6Ngài bày tỏ cho dân Ngài quyền năng qua các công việc Ngài,
  Khi Ngài ban cho họ sản nghiệp của các dân.
  7Các việc của tay Ngài đều chính đáng và công bình.
  Tất cả giới luật của Ngài đều đáng tin cậy hoàn toàn.
  8Các giới luật ấy sẽ đứng vững đời đời vô cùng,
  Và sẽ được thực thi cách chân thành và ngay thẳng.
  9Ngài đã ban ơn cứu chuộc cho con dân Ngài.
  Ngài đã lập giao ước của Ngài để nó trường tồn mãi.
  Danh Ngài là thánh và đáng tôn kính thay!
  10Kính sợ CHÚA là khởi đầu của khôn ngoan.
  Ai vâng theo giới luật Ngài quả là người trí thức.
  Những lời ca ngợi Ngài sẽ còn đến đời đời.