111

Cảm tạ sự nhân từ Chúa

  1Ca ngợi Chúa!
   Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa trong buổi họp của các người ngay thẳng.
  2Chúa đã làm những việc lớn lao;
   hơn mọi điều chúng ta cầu xin.
  3Điều Chúa làm thật hiển vinh và rực rỡ,
   lòng nhân ái Ngài còn đến
   đời đời.
  4Ngài nổi danh qua các phép lạ Ngài làm.
   Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót.
  5Ngài ban thức ăn cho kẻ kính sợ Ngài.
   Ngài mãi mãi ghi nhớ giao ước mình.
  6Ngài chứng tỏ quyền năng
   khi ban đất của các nước khác cho dân Ngài.
  7Mọi điều Ngài làm đều tốt đẹp và công bằng;
   Các huấn lệnh Ngài thật đáng tin cậy.
  8Các huấn lệnh ấy sẽ còn đời đời,
   vì chúng đều được thực hiện trong sự thành tín và chân thật.
  9Chúa giải phóng dân Ngài.
   Ngài lập giao ước đời đời.
  Ngài là Đấng thánh và kỳ diệu.
  10Kính sợ Chúa là khởi điểm của khôn ngoan;
   ai theo vâng theo huấn lệnh Ngài có tri thức lớn.
  Ngài đáng được ca ngợi muôn đời.