111

Tej Lus Qhuas Tus TSWV

  1Qhuas tus TSWV!

  Kuv yuav ua tus TSWV tsaug kawg
   siab kawg ntsws
  tabmeeg Vajtswv haivneeg uas tuaj sib sau ua ke.
  2Tej txujci tseemceeb uas tus TSWV
   ua loj kawg li!
  Txhua tus uas txaus siab rau tej txujci ntawd,
  mas lawv xav paub tej txujci ntawd kawg li.
  3Txhua yam uas tus TSWV ua tseemceeb
   thiab muaj koob meej kawg li;
  nws txojkev ncaj ncees nyob mus ibtxhis.

  4Tus TSWV yeej ua kom peb nco
   ntsoov nws tej txujci tseemceeb mus li;
  nws yog tus muaj lub siab zoo thiab
   hlub tshua sawvdaws.
  5Nws pub rau cov neeg uas hwm nws
   muaj noj muaj haus tsis tu pluas;
  nws yeej nco ntsoov nws tej lus cog tseg mus li.
  6Nws qhia nws lub hwjchim loj rau nws haivneeg
  uas yog nws muab lwm haivneeg tej
   tebchaws rau lawv.

  7Ib puas tsav yam uas nws ua puavleej
   tseeb thiab ncaj ncees;
  nws tej lus qhia yog tej uas cia siab
   tau.
  8Nws tej lus qhia kav mus ibtxhis;
  tej lus ntawd qhia qhov tseeb thiab qhov ncaj.
  9Nws tso nws haivneeg dim thiab
   coglus rau lawv mus ibtxhis.
  Nws yog tus Dawbhuv thiab muaj
   hwjchim loj kawg li!
  10Tus uas hwm tus TSWV, tus ntawd
   thiaj yog tus muaj tswvyim,
  nws pub kev totaub rau cov uas
   mloog nws tej lus samhwm.
  Tsimnyog qhuas nws lub npe mus ibtxhis.