111

Singx Nzung 111

Ceng Ziouv Weic Ninh Goux Ninh Nyei Baeqc Fingx

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  Yie oix yiem hnyouv zingx nyei mienh gapv zunv nyei mbu'ndongx
   longc nzengc hnyouv dor-ziec Ziouv.
  2Ziouv zoux nyei sic za'gengh hlo haic,
   da'faanh a'hneiv nyei mienh longc hnyouv zaah.
  3Ninh zoux nyei sic maaih njang-laangc, maaih haangh daauh buangv nzengc.
   Ninh zoux horpc nyei jauv yietc liuz yiem.
  4Ninh zoux mbuoqc horngh nyei sic bun mienh jangx,
   Ziouv ceix en yaac korv-lienh mienh.
  5Ninh ceix nyanc hopv bun taaih ninh wuov deix.
   Ninh yietc liuz jangx ninh laengz nyei ngaengc waac.
  6Ninh bun ninh nyei baeqc fingx buatc ninh longc domh qaqv zoux nyei jauv,
   ninh zorqv ziex fingx nyei guoqv jiu bun ninh mbuo benx ninh mbuo nzipc nyei buonc.
  7Ninh nyei buoz zoux nyei gong se ziepc zuoqv baengh fim nyei,
   ninh hatc nyei yietc zungv waac kaux duqv wuonv nyei.
  8Naaiv deix hatc nyei waac liepc daaih wuonv taux yietc liuz,
   yaac ziepc zuoqv, hnyouv zingx nyei zoux.
  9Ninh zuoqc ninh nyei baeqc fingx
   yaac liepc ninh nyei ngaengc waac taux yietc liuz.
   Ninh nyei mengh se cing-nzengc, bun mienh gamh nziex nyei.
  10Taaih Ziouv zoux gorn bun mienh maaih cong-mengh.
   Da'faanh ei jienv ninh nyei lingc wuov deix haih mengh baeqc longx.
   Oix zuqc yietc liuz ceng ninh.