112

1Tung hô Chúa Tự Hữu Hằng Hữu!
Phúc hạnh cho người kính sợ Chúa,
Và hết lòng vui thích tuân hành mệnh lệnh Ngài.
2Hạt giống người gieo nứt mầm mạnh mẽ,
Dòng dõi công chính được phúc lành.
3Nhà người tích lũy nhiều của cải,
Đức công chính người còn mãi mãi.
4Ánh sáng soi đường giữa tối tăm
Người nhân từ, trắc ẩn và công bằng,
5Có lòng rộng rãi, sẵn lòng cho mượn,
Nên được minh oan trong ngày xử đoán.
6Người chẳng bao giờ rúng động
Cuộc đời công nghĩa người được ghi nhớ.
7Người không sợ tiếng đồn, tin dữ,
Lòng dạ vững vàng tin cậy Chúa,
8Kiên tâm, dũng cảm cho đến lúc quân thù tan rã.
9Người phân phát bao nhiêu của cải,
Cứu tế người nghèo khổ bần hàn
Đức công chính người còn mãi mãi
Người hãnh diện ngước mặt trông lên.
10Bọn gian ác thấy thế liền thất vọng
Nghiến răng giận dữ rồi suy tàn
Ước vọng của người ác sẽ tiêu tan.