114

Ðức Chúa Trời Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên Ra Khỏi Ai-cập

  1Khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
  Lúc nhà Gia-cốp ra khỏi một dân nói một ngôn ngữ lạ,
  2Giu-đa đã trở thành nơi thánh của Ngài,
  I-sơ-ra-ên đã trở nên vương quốc của Ngài.

  3Nước đại dương trông thấy thế liền hoảng kinh chạy trốn;
  Nước Sông Giô-đanh đã hỗn loạn chảy ngược về nguồn;
  4Các rặng núi đã nhảy lên như chiên đực;
  Các dãy đồi đã nhảy cỡn như chiên con.

  5Ðiều gì đã khiến các ngươi làm như thế?
  Hỡi nước đại dương, sao ngươi chạy trốn?
  Hỡi nước Sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược về nguồn?
  6Hỡi các rặng núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực?
  Hỡi các dãy đồi, sao các ngươi nhảy cỡn như chiên con?
  7Hỡi trái đất, khá run rẩy trước mặt Chúa,
  Tức trước thánh nhan Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,
  8Ðấng đã khiến nước từ một vầng đá tuôn ra thành ao hồ,
  Từ tảng đá hoa cương, dòng nước ngọt đã trào ra lai láng.