114

1Khi Y-sơ-ra-ên giã từ Ai-cập
Nhà Gia-cốp bỏ dân nói tiếng khó nghe,
2Giu-đa biến thành Đền thánh,
Y-sơ-ra-ên làm vương quốc của Ngài.
3Biển chợt thấy, liền chạy trốn
Dòng sông Giô-đan rút lui,
4Núi cao run rẩy chạy như dê,
Đồi cả nhảy như cừu con.
5Biển Đỏ, vì sao ngươi chạy trốn?
Giô-đan chảy xiết, sao lùi lại?
6Núi lớn, vì sao mà run rẩy?
Đồi xanh sao lại nhảy như cừu con?
7Địa cầu! hãy run sợ vì Chúa ngự xuống!
Chân Thần nhà Gia-cốp hiện diện!
8Ngài biến đá tảng ra ao hồ,
Đổi đá cuội thành suối nước